VEDTÆGTER FOR DEJBJERG GOLF KLUB 

 
 
§ 1 NAVN OG HJEMSTED:

 • Klubbens navn er Dejbjerg Golf Klub og den er stiftet den 30. januar 1967. Klubben har hjemsted i Ringkjøbing-Skjern Kommune.
 • Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disse love og bestemmelser.

§ 2 FORMÅL:

 • Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.
 • Klubben skal etablere og drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedstmulige forhold.

§ 3 MEDLEMMER:

 • Alene fysiske personer kan optages som medlemmer af Dejbjerg Golf Klub. 
 • Såvel aktive som passive medlemmer kan optages, dog har kun aktive medlemmer ret til at benytte baneanlæggene.
 • Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab. Passive medlemmer, som tidligere har været aktive medlemmer, kan overgå til aktivt medlemskab uden betaling af nyt indskud.
 • Indmeldelse sker ved henvendelse til klubben.
 • Antallet af aktive medlemmer kan af bestyrelsen periodevis begrænses. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.
 • Medlemsskabet er bindende for et år ad gangen og udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubben med virkning fra førstkommende 1. oktober.
 • Medlemmer kan optages på prøve og betingelserne herfor fastsættes af bestyrelsen.
 • Såfremt et medlem overtræder de bestemmelser, som bestyrelsen har fastsat med hensyn til udøvelse af spillet og ordenens opretholdelse, kan bestyrelsen udelukke medlemmet i indtil 3 måneder. I gentagelsestilfælde kan bestyrelsen ekskludere medlemmet; dog har medlemmet ret til at forlange eksklusionen afgjort på den førstkommende generalforsamling. Indbringelse for en generalforsamling har ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan indankes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg.

§ 4 INDSKUD:

 • Ved indmeldelse i klubben betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
 • For prøvemedlemmer betales indskud først ved prøvemedlemskabets ophør.
 • De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskabet.
 • Indskud opkræves ved klubbens foranstaltning.

§ 5 KONTINGENT M.M.:

 • Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og opkræves ved klubbens foranstaltning i den form og til de terminer som fastsættes af bestyrelsen.
 • De enkelte medlemskategorier fastsættes af bestyrelsen som ligeledes fastsætter betalingen for skabsleje o.lign..
 • Såfremt noget medlem måtte være i restance med sit kontingent udover 3 måneder, suspenderes medlemsskabet og kan først genoptages når hele restancen inklusive renter og omkostninger er betalt.

§ 6 SPIL PÅ BANERNE:

 • Ved spil på banerne gælder de af the Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler samt de af bestyrelsen, med Dansk Golf Unions godkendelse, fastsatte lokale regler.
 • Overtrædelse af disse regler kan af bestyrelsen straffes med de sanktioner, som er anført i § 3.
 • De enkelte medlemmers handicap fastsættes i overensstemmelse med det til enhver tid af Dansk Golf Union godkendte og tiltrådte handicapsystem.

§ 7 REGNSKABSÅR:

 • Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
 • Klubbens årsrapport revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.
 • Den reviderede årsrapport kan afhentes i klubhuset senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

§ 8 GENERALFORSAMLING:

 • Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.
 • Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail), annoncering på hjemmesiden og opslag i klubhuset med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
 • Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.
 • Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndige, med hver èn stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Juniormedlemmer har indflydelse på generalforsamlingen gennem juniorudvalget.
 • Ethvert stemmeberettiget medlem kan forlange skriftlig afstemning.
 • Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
 • Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang.
 • Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.
 • Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1.   Valg af dirigent
2.   Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.   Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4.   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent og indskud
5.   Behandling af forslag fra bestyrelsen
6.   Behandling af forslag fra medlemmerne
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
8.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
9.   Valg af revisor
10. Eventuelt

 • Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt/pr. email til bestyrelsen senest 1 uge før den ordinære generalforsamling og bekendtgøres herefter ved opslag i klubhuset samt på hjemmesiden.
 • Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
 • Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med samme varsel og på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 9 BESTYRELSEN:

 • Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og som afgår efter tur med henholdsvis 4 og 3 medlemmer.
 • I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleant indtil næste generalforsamling
 • Genvalg kan finde sted.
 • Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, hon. sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
 • Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 10 KLUBBENS LEDELSE:

 • Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i alle dens anliggender.
 • Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening.
 • Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
 • Optagelse af lån større end kr. 750.000 til f.eks. udvidelse af maskinparken samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom og lignende større dispositioner kræver godkendelse af en generalforsamling. Ovennævnte beløb pristalsreguleres en gang årligt i forhold til stigningen i nettoprisindekset. Reguleringen sker hvert år pr. 1. januar, første gang den 1. januar 2009 i forhold til stigningen i december 2007 i forhold til nettoprisindekset i december 2008 og så fremdeles.
 • Bestyrelsen kan altid foretage låneomlægninger uden at forøge restgælden, uden at dette skal forelægges generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg, herunder handicapudvalg.
 • Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.
 • De nedsatte udvalg kan ikke disponere over klubbens midler uden bestyrelsens samtykke.

§ 11 HÆFTELSE:

 • For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtigelser hæfter alene klubbens formue.

§ 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER:

 • Bestemmelse om vedtægtsændringer kan kun vedtages af en generalforsamling.
 • Til vedtagelse kræves at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 13 KLUBBENS OPLØSNING:

 • Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling.
 • Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
 • Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, indkaldes på sædvanlig vis til en ny generalforsamling, som afholdelse senest 4 uger efter. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. På denne sidste generalforsamling kan ethvert stemmeberettiget medlem udover egen stemme, afgive stemme ved indtil 5 fuldmagter.
 • Såfremt det i overensstemmelse hermed besluttes at opløse klubben, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen herunder afvikling af klubbens formueforhold.
 • Et eventuelt overskud anvendes til almennyttigt formål i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. juni 2011.

I bestyrelsen:
Viggo Nielsen
Vagn Krogsgaard
Jytte W. Hansen
Kaj Møller Jensen
Else Marie Lund
Mads Møller
Jens Peder Jespersen