Udmeldelse

Kontingent / opsigelse af medlemskab:

  1. Som medlem af Dejbjerg Golf Klub tegner man et medlemskab for 1 år ad gangen, det vil sige fra den 1. oktober - 30. september. Dette ifølge klubbens vedtægter § 3.

  2. Kontingentet opkræves i 2 rater (1. december og 1. maj). Kontingentet er i rater og er altså kke halvårskontingent.

  3. Udmeldelsers kan kun ske til den 1. oktober.

  4. Udmeldelser efter 1. oktober accepteres kun hvis man kan godtgøre, at man er flyttet fra området og ikke har mulighed for at spille her i Dejbjerg Golf Klub, samt hvis man kan godtgøre at man ikke spiller længere. Udmeldelser efter 1. oktober kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kontoret med en begrundelse.

  5. Ved dødsfald tilbagebetales kontingent, således at det beløb der tilfalder klubben svarer til det forholdsmæssige kontingent indtil dødsfaldet.

  6. Det accepteres at et medlem bliver overflyttet til passiv medlemskab i løbet af kontingent året ved følgende årsager: Brækket ben/arm, pludselig opstået sygdom, graviditet. Der skal forevises lægeerklæring. Der betales forholdsmæssig kontingent.

  7. Ændring fra passiv til aktiv kan ske hele året rundt, mod betaling af forholdsmæssig kontingent for resten af sæsonen, og uden at der tilbagebetales / modregnes noget af passiv kontingent.

  8. Ved restance sendes én rykker ud, og heri gøres der opmærksom på, at man er frataget spilleretten både lokalt, nationalt og internationalt indtil kontingentet er betalt. Er kontingentet ikke betalt inden betalingsfristen i rykkerskrivelsen, slettes man som medlem.