Hent visionsplan i PDF her!

 

 

Dejbjerg Golf Klub

 

Arbejde med visioner og strategier

 

I en klub som Dejbjerg Golf Klub skal vi hele tiden være opmærksomme på at have visionerne på plads. I hvilke retninger skal vi udvikle os, og hvilke strategier skal bruges for at få den udvikling, vi ønsker?

 

Under denne ”overskrift” satte bestyrelsen d. 19. november 2015 en proces i gang ved at samle en gruppe medlemmer fra bestyrelse og udvalg m.v. til at lave en analyse af klubben med henblik på at nå frem til de emner, der skulle arbejdes videre med. DGU’s konsulent Kim Uldahl har hjulpet os i hele forløbet.

 

Efter en sammenskrivning af inputtene fra mødet kunne vi indkalde til et medlemsmøde d. 23. februar 2016, hvor ca. 50 medlemmer var mødt op. Deltagerne kunne vælge sig ind på gruppearbejde ud fra følgende overskrifterne:

-       Visioner for banerne på kort og på langt sigt

-       Hvordan får vi flere medlemmer – herunder flere juniorer

-       PR-strategier – Intern/ekstern kommunikation – Hjemmeside

-       Restaurant – sociale aktiviteter

-       Turneringer

-       Klubben generelt

Under hver overskrift var der en del punkter, som grupperne kunne arbejde videre med, men der var naturligvis også mulighed for at komme med nye input.

 

Her er først oplistet nogle af de markante punkter, som enten er sat i værk, eller som vi arbejder med:

 

 •   Vi arbejder på at komme med en fritpilsordning (firkløver) i 2017.
 •   Der kommer nye skilte i 2017. Bestyrelsen arbejder med udformningen og det bliver formentlig med ”baneguiden” på skiltene.
 •   Baneudvalget arbejder med flere muligheder for dræning specielt på bag 9. Det kan være flere søer, eller en grøft der kan lede vandet ud til bækken, der løber langs hul 11 og derfra ud i å systemet.
 •   Der findes allerede en mentorordning for begynderne, men den skal udbygges.
 •   For nye medlemmer, som mangler nogen at spille med, er det vigtigt at deltage i begyndermatcherne, søndagstræningen og at henvende sig til kontaktpersonen.
 •   Vi er i kontakt med flere skoler, og vi er ved at starte et pilotprojekt med skolegolf sammen med nogle idrætslærere på Kirkeskolen i Skjern.
 •   Vi har i denne sommer indført begrebet ”Try Out”, som er et prøvemedlemsskab til 500 kr.
 •   Kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne foregår nu mest gennem hjemmeside, facebook og nyhedsbreve. Vi vil arbejde på at gøre kommunikationen mere ”synlig”, så alle medlemmer nås. PR-udvalget vil gå ind i arbejdet.
 •   I forbindelse med kommende vedtægtsændring, overvejer vi, om der skal åbnes mulighed for at klubben kan have andre aktiviteter end golf.
 •   Vi er meget interesseret i at arrangere company-days, men vi skal afsætte nogle ressourcer til at få det i gang.
 •   Alle klubber i klubben er blevet bedt om at være ”synlige” over for begynderne, så de ikke føler, at det er svært at komme med.
 •   For at få en hurtigere afvikling af præmieoverrækkelsen, vil turneringsudvalget fremover primært indtaste de, der er i præmierækken før præmieoverrækkelsen og så taste resten ind efterfølgende.
 •   Der er nu lavet seniorturnering om fredagen, når der ikke er andre arrangementer.

Nedenfor vil de enkelte punkter/overskrifter blive gennemgået med forslagene fra medlemsmødet og med en beskrivelse af den opfølgning, der har været enten i de relevante udvalg eller i bestyrelsen.

 

Visioner for banerne på kort og på langt sigt

Samarbejde med andre baner (firekløver). Vi arbejder på at komme med i 2017.
Bedre topdressing af forni. Er påbegyndt sidste år, og vi vil fortsætte dette.
Få flyttet baneguiden ud på teested skiltene. Nye skilte kommer i 2017. Bestyrelsen arbejder med udformningen.
Mangler Krolf. Det er ikke noget, baneudvalget vil arbejde med på nuværende tidspunkt.

Manglende shortgame. Der er nu etableret shortgame.

10 års ønsker: kunne spille til sommergreens hele året. Vore greens kan desværre ikke tåle spil om vinteren, da de er meget våde og bløde. Næsten alle greens skulle mere eller mindre omlægges for at kunne tåle vintergolf. Pga. økonomien i det er det derfor ikke et projekt, vi påtænker at arbejde med.
Udbygning af pay & play banen til 9 huller. Der er tidligere lavet en plan for jordkøb og udbygning, men det er udskudt pga. økonomien.
Stor flad indspilsbane - ½ fodboldbane. De 2 eksisterende indspilsgreens udvides mod hinanden, så vi får mere plane områder at træne på. Der er udarbejdet en større renoveringsplan for området, men økonomien tillader ikke at lave dette nu.
Ensartet god kvalitet af sand i bunkerne. Vores sand er af meget svingende mængde og kvalitet. Vi undersøger mulighed for at købe en brugbar bunkersand fra lokal leverandør til efterfyldning. Skal alt sand skiftes i bunkers vil det være en temmelig stor investering, som der desværre ikke er penge til nu.Alle bunkers vil blive efterfyldt hvor det er nødvendigt nu.

Plan puttebane. Ikke med i nuværende plan for banen.
Omdanne granerne på hul 9 til skulpturer, hvis de dør. Efter råd fra DGU’s banekonsulent, er træerne nu fældet, og der vil i efteråret blive etableret bunkers på hullet.
Flere søer for at dræne banen. Baneudvalget arbejder med flere muligheder for dræning specielt på bag 9. Det kan være flere søer, eller en grøft der kan lede vandet ud til bækken, der løber langs hul 11 og derfra ud i å systemet.

 

Hvordan får vi flere medlemmer – herunder flere juniorer

Billig træning til + HCP 36. Findes allerede.
Mentor ordning. Findes allerede, men skal udbygges
Fjernmedlemskab billigere. Blev vedtaget på sidste års generalforsamling at halvere prisen til 1.400 kr.
Skoletilbud. Vi er i kontakt med flere skoler, og vi er ved at starte et pilotprojekt med skolegolf sammen med nogle idrætslærere på Kirkeskolen i Skjern.

Billigere prøvemedlemskab. Vi har i denne sommer indført begrebet ”Try Out”, som er et prøvemedlemsskab til 500 kr.
Billigere juniormedlemskab. Juniorerne er også med under ”Try Out”, men vi skal måske nytænke i forbindelse med skolegolfprojektet.

Hvert medlem skal komme med én ny. Det kunne jo være ønskværdigt, og det kan vi kun opfordre til.
Golfbox/boldrende. Der er ingen tvivl om, at der gik noget socialt tabt ved indførelsen af golfbox, men det store flertal af medlemmer og alle greenfeegæster ser det alligevel som en fordel, at man kan bestille en tid og være sikker på at kunne komme til at spille. 
Overgangen fra man får golfkørekortet er svær. – Her har vi begyndermatcherne på onsdage

gennem hele sæsonen, hvor vi synes, det er meget vigtigt at deltage, - både mht. golfspillet og især det sociale. I øvrigt opfordrer vi til at henvende sig til kontaktpersonen.
Gratis træning til + HCP 36.  For 100 kr. kan man 10-15 søndage eftermiddage deltage i træningsmiljøer, hvor formålet er at få forbedret sit golfspil, - men i endnu højere grad at deltage sammen med andre i et træningsfællesskab.
Ingen at spille med. Igen er det vigtigt at deltage i begyndermatcherne, søndagstræningen og at henvende sig til kontaktpersonen.
Vi skal være bedre til at tage imod de nye. Gælder alle klubbens medlemmer. Ingen, heller ikke eksisterende medlemmer, må føle, at man går forgæves, når man henvender sig til bestyrelse, udvalg eller personale.
9 huls medlemskab. Er muligt, - kontakt kontoret.
Ugentlig turnering for + 36 HCP. Indtil videre tilbyder vi kun begyndermatcherne på de planlagte onsdage. Desværre har for få taget imod tilbuddet i sæson 2016.

PR-strategier – Intern/ekstern kommunikation – Hjemmeside

Skoletilbud. Vi er i kontakt med flere skoler, og vi er ved at starte et pilotprojekt med skolegolf sammen med nogle idrætslærere på Kirkeskolen i Skjern.

Kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer. Kommunikationen foregår nu mest gennem hjemmeside, facebook og nyhedsbreve. Vi vil arbejde på at gøre kommunikationen mere ”synlig”, så alle medlemmer nås. PR-udvalget vil gå ind i arbejdet.

PR- og sponsorudvalg deles op i 2, hvert udvalg skal have et budget. Opdelingen er sket, og hvert udvalg får et budget for næste regnskabsår.
PR strategi. PR-udvalget arbejder med dette.
Pressemeddelelser hver 14. dage. PR-udvalget er i gang med lave køreplan for pressemeddelelser.
Familiepakke. Bestyrelsen overvejer specielle tilbud til familier i forbindelse med næste års budgetlægning.
Forenings tilbud. Er ikke med i vores planlægning aktuelt.
Visit, Jylland på vægten, arrangere gåture. Er ikke noget vi arbejder på aktuelt.
Skiltning ved de større veje – budskab pay & play, restaurant. Har været diskuteret i bestyrelsen, men er foreløbig strandet på manglende tilladelse.
Andre aktiviteter end golf. I forbindelse med kommende vedtægtsændring, overvejer vi, om der skal åbnes mulighed for at klubben kan have andre aktiviteter end golf.
Naturen rige (web aktivitets kalender). PR-udvalget skal se på, om det er formålstjenligt.
Gratis uge – 18 huller / pay & play. I forbindelse med jubilæet næste år vil der komme forskellige tilbud.
Nyheder på hjemmeside. PR-udvalget arbejder med dette.
Hjemmeside struktur. Et udvalg arbejder med dette.
Input til hjemmesiden. Alle udvalg er ansvarlige for at oplysninger er korrekte, og det er også udvalgenes opgave at ”levere” nyhedsstof til hjemmesiden. Bestyrelsen er på tilsvarende måde ansvarlig.
GIC – hvad har vi som vi kan sælge os på. Bestyrelsen er meget opmærksom på tilbagemeldinger på GIC, men kan nok blive bedre til at følge op.
Reklameudvalg. PR-udvalg er oprettet.
Annoncesponsor til annoncer i aviserne. Er en idé, vi vil overveje at bruge.
Annoncere company-day. Vi er meget interesseret i at arrangere company-days, men vi skal afsætte nogle ressourcer til at få det i gang.

 

 

Restaurant – sociale aktiviteter

Manglende samarbejde mellem klub og restaurant. Klubben driver restauranten nu.

Tilbud til greenfeespillere. Vi annoncerer i div. Golfblade, og er ved at udarbejde nye foldere.

Bruge Facebook. Er sat i værk.
Lave Facebook til Cafeen. Cafeen er på facebook, men vi kan bruge det noget mere.
Navn – Cafe Lillebæk, Cafe Udsigten, Cafe Fryd, Dejbjerg Cafe og Restaurant. Navnet bliver Dejbjerg Café og Restaurant.
OBS på at der ikke er for mange spærrede tider. Vi er meget opmærksomme på det, men det er jo en afvejning, da vi gerne vil have arrangementer og deraf følgende indtjening.
Deal.dk (pay & play m. mad, greenfee m. mad). Er ikke med i vore overvejelser.
Menukort ved de første 9 huller. Vil blive overvejet i forbindelse med de nye skilte.
Reklamere ud ad til med at man kan spise her. Den måde vi driver restauranten på nu indbyder ikke så meget til a la carte kunder, men vi er meget interesseret i arrangementer.
Kunne bestille mad via Golfbox. Kræver længere åbningstider og dermed mere personale i restauranten.
Præsentation af klubber i klubben til nye spillere, svært at komme ind. Alle klubber i klubben er blevet bedt om at være ”synlige” over for begynderne.
Aftner med musik og mad (sommer). Vil blive overvejet, da restauranten nu ”fungerer”.
Dameaftner, foredrag, øl/vinsmagning. Vil blive overvejet, da restauranten nu ”fungerer”.
Flere arbejdsdage med fælles spisning. Kunne godt være en mulighed i forbindelse med forskellige opgaver, der skal løses.
Dame/herrespilledag m. brunch (for at mødes blandede hold på tværs). Klubberne i klubben kan evt. tage det op, men seniorgolf har samme formål (dog kun for 60+).
Service på banen med varm cacao, div. drikkevarer også ved turneringer. Baneserviceudvalget er opmærksom på det, og har diverse drikkevarer med rundt.
Tage mad med hjem eller en sandwich ud på banen. Restauranten kan måske efterhånden imødekomme den slags ønsker.
Lave oprydningsdags i efteråret, betale 50 kr., helstegt pattegris. Der er ingen aktuelle planer om efterårsoprydning, men ideen er noteret.
Gratis kaffe i restauranten. Det er der ingen aktuelle planer om.

 

Turneringer

Turneringsfee + max. ½ greenfee ved åbne turneringer. De sidste par år har greenfee ved åbne turneringer været 150 kr.
Klubmesterskab er nedprioriteret – skal være social. Nyt klubmesterskab koncept skal gerne resultere i at det bliver mere socialt.

ABC, Skjern Bank, Åbningsmatch og Proens dag – lukket, resten åbne turneringer. Skjern Bank er og har altid været en åben turnering. Ud af de 14 turneringer vi har i dag, er de 5 åbne turneringer. Det skal diskuteres med turneringssponsor om de ønsker at turneringen skal være åben. Måske flere deltagere.
Ugentlig match. Der er nu lavet seniorturnering om fredagen når der ikke er andre arrangementer.
Alle turneringer lige store rækker. Gøres fra næste sæson.
Hurtigere spil – service på banen. Da holdene fik tidsskemaer med ud, blev der skåret en betydelig del af den tid der før blev brugt til turneringsrunder. Hvis en fra turneringsudvalget bliver i klubhuset, skal vedkommende køre rundt med øl/vand
Hurtigere afvikling af turnering – resultatopgørelse. Turneringsudvalget vil fremover primært indtaste de der er præmierækken før præmieoverrækkelsen og så taste resten ind efterfølgende.
Andre spille former – texas scrample. Det tages op når næste års plan skal laves.
Pro/am – gourmet middag. Der vil i jubilæumsåret blive afviklet en pro/am turnering. Det evalueres efterfølgende om det er noget der skal fortsætte.
Enkelt turnering med høj turneringsfee – penge præmie..
En af de tilbage vendende kritikpunkter vi får vedr. turneringer er at der er for mange og at banen ofte er lukket. Turneringsudvalget mener ikke der skal være flere turneringer.
Ugentlig turnering med HCP under 36. Turneringsudvalget mener ikke der skal være flere turneringer.

Ugentlig social turnering for begyndere. Her henvises til begyndermatcher samt 37-72 matcher.
Styrker – betaling via Golfbox. Vi ser det også om en fordel både for medlemmerne og for klubben.
10 bedste i alle turneringer spiller en match sidst på året. Der spilles udelukkende om æren. Turneringsudvalget vil tage det med i næste års planlægning. Skal afvikles først i oktober.
 

 

Klubben generelt

Mangler en mixed seniorklub. Der er startet seniorgolf i denne sæson. Om det skal være en egentlig seniorklub afgøres ved evalueringen i efteråret.
Firmaarrangementer og personaleforeniner m.m. Blev besluttet sidste år og lagt på hjemmesiden her http://www.dejbjerggk.dk/gaester-side/arrangementer/firmaer-private. Klubben er meget interesseret i at tiltrække arrangementer og vil starte en mere målrettet markedsføring. 
Kontor & shop skal lægges sammen. Vil kræve store ombygninger, som der ikke er økonomi til.

Greenfee spillere tages for dårlig imod (af medlemmerne). Det er ikke bestyrelsens indtryk, at geenfee spillerne føler sig dårligt behandlet.
Folk tager ikke hensyn til personalet. Det er ikke bestyrelsens indtryk, at det er tilfældet, og personalet giver ikke udtryk for, at det er tilfældet.

Folk lukker for lidt igennem. Generelt flyder spillet på banen godt, men især i weekender, hvor der er mange 2-bolde, kan der være problemer. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at 2-boldene slår sig sammen til 4-bolde, da det giver et meget bedre flow.

Klubben skal ses noget mere på Facebook. PR-udvalget har en målsætning om, at synliggøre klubben noget mere – også på facebook.

Skal meldes ind i klub i klubben må ikke kun være i klubben. Andre skal også være med. De fleste vil have stor glæde af at være med i en klub i klubben, og det har vist sig at give mindre frafald af medlemmer, så klubberne i klubben skal prøve at få så mange som muligt med.

 

Virksomhedsplan

Dejbjerg Golf Klub har sidst i 2012 vedtaget en  virksomhedplan.

Du kan læs den her!