vis-nyhed

« Tilbage

Referat af ordinær generalforsamling i Dejbjerg Golf Klub 2016

Skrevet d. 19/12-2016 af: Hanne Häggqvist

Referat fra:

Ordinær generalforsamlingen i Dejbjerg Golf Klub onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 i Golfgården, Dejbjerg.

Dagorden:
1.   Valg af dirigent.
2.   Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.   Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
4.   Fremlæggelse af budget for 2016/2017 og fastsættelse af medlemskontingent og indskud.
5.   Behandling af forslag fra bestyrelsen.
6.   Behandling af forslag fra medlemmerne.
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Kurt Dalgaard - modtager genvalg, Hans Peter Ø. Mikkelsen - modtager genvalg, Vagn Krogsgaard - modtager ikke
      genvalg, Mads Møller - modtager ikke genvalg
8.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
9.   Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Partner Revision, Skjern.
10. Eventuelt.

Klubbens formand Kurt Dalgaard bød velkommen til de 85 fremmødte medlemmer inkl. klubbens bestyrelse.

Ad 1.            Valg af dirigent.
Foreslået og valgt blev Lars Elkjær Nielsen, Tarm, der kunne konstatere generalforsamlingen for lovlig indvarslet. Dirigenten gennemgik generalforsamlingens dagsorden og forretningsgang til afvikling af generalforsamlingen. Forsamlingen kunne tilslutte sig dette.

Ad 2.            Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Jeg vil starte beretningen med at tale om økonomi. De fleste af jer tilstedeværende har nok kigget på det regnskab, som kassereren senere vil fremlægge, og I har her set, at vi kommer ud med et underskud på godt 276.000 kr. Det er selvfølgelig ikke på nogen måde tilfredsstillende, og det er også noget vi i bestyrelsen tager meget alvorligt. Vi har i budgettet for næste år været meget forsigtige på de områder, hvor det i år ”gik galt”. Det vil kassereren fortælle mere om, når han fremlægger budgettet.

Der er flere forklaringer på underskuddet, og jeg vil her komme med nogle af dem uden at gå i detaljer. Kassereren vil naturligvis senere mere detaljeret gøre rede for regnskabet.

 

Det første og vigtigste forhold, jeg vil tage frem, er Medlemstallet.

Den helt store udfordring for klubbens økonomi er medlemstallet. Det samlede medlemstal pr. 30. september, hvor regnskabsåret slutter, var på 1.020, og det er en lille tilbagegang i forhold til året før, hvor der var 1.047 medlemmer. Det er jo ikke nogen voldsom tilbagegang, men problemet opstår, når vi ser på antallet af seniormedlemmer, altså de medlemmer, der betaler fuldt kontingent, her er medlemstallet nemlig faldet fra 714 sidste år til 658 i år.

 

Vi havde i budgettet for det afsluttede regnskab regnet med en tilbagegang i medlemstallet, men ikke så stor, som den blev. Derfor endte kontingentindtægterne også med at udvise et underskud i forhold til budgettet på 214.000 kr. Her ligger altså en stor del af forklaringen på det samlede underskud.

 

Jeg kan samtidigt sige, at det ikke kun er os, der døjer med vigende medlemstal, det er noget som mange klubber oplever. På landsplan er medlemstallet dog svagt stigende, så vi håber, at det lykkes for os at vende udviklingen, og det er helt bestemt et vigtigt fokusområde at skaffe og fastholde nye medlemmer.

 

En anden del af forklaringen på underskuddet finder vi i forbindelse med ansættelsen af Ny chefgreenkeeper.

Én af de første opgaver i det forgangne forenings år var at finde en ny chefgreenkeeper. Vi havde heldigvis en del ansøgere at vælge imellem, og vi valgte, som I sikkert har opdaget, Leif Simonsen til jobbet. Vi er rigtig glade for Leif og for det arbejde, han har stået i spidsen for på banen. Vi har fra mange sider fået at vide, at banen aldrig har stået bedre.

 

Grunden til, at vi fik ansat Leif, var jo, at vi så os nødsaget til at fyre hans forgænger Karsten Kastrup. En sådan fyring har uundgåeligt nogle økonomiske omkostninger med løn i opsigelsesperioden osv., men det viste sig desværre også, at der var en del udgifter, som vi ikke havde kendskab til i form af regninger, som var blevet væsentligt større end forventet og aftalt. I alt måtte vi i bestyrelsen lave en ekstrabevilling til baneudvalget på 160.000 kr. – penge som der jo ikke var budgetteret med.

 

Det tredje forhold, jeg vil tage med omkring økonomien, er Restauranten.

Vi har desværre i årets løb måttet bruge en masse tid og en masse penge på at have restauranten kørende. I foråret ansatte vi Regitze Møller til at drive restauranten for os, og det startede tilsyneladende også rigtig godt, men det viste sig snart, at hun nok ikke var den rette til jobbet. Der var ikke rigtig sammenhæng mellem indtægterne og udgifterne.

Hun sagde selv op efter 3 måneders forløb med øjeblikkelig virkning, og så var gode råd jo dyre. Heldigvis lykkedes det os med det samme at få fat i Erik Villumsen – restauratøren fra året før – og han sprang til. Han har så hjulpet os resten af sæsonen, og det er da også ham, der senere i aften vil servere de traditionelle frikadeller med stuvet hvidkål. Vi er Erik meget taknemmelige for, at han ville hjælpe os igennem sommeren og efteråret.

 

Økonomisk fik vi ikke rettet helt op på situationen. Vi havde budgetteret med et overskud på 17.000 kr., men endte med et underskud på 92.000 kr. – med andre ord et negativt bidrag til regnskabet på 109.000 kr.

 

Med hensyn til næste år, så er det lykkedes os igen at forpagte restauranten ud. Vi har lavet en aftale med Flemming Jørgensen, som i forvejen driver Restaurant Stauning Havn og Restauranten i Rækker Mølle Bryghus.

 

Vi tror på, at det vil blive rigtig godt med Flemming som restauratør. Først og fremmest for jer medlemmer, der kan regne med noget mere stabilitet, end vi har kunnet tilbyde i år. I de samtaler vi har haft med Flemming, har vi også kunnet mærke, at han har mange ideer, som kan blive til gavn for både restauranten og klubben. Vi regner med, at Flemming overtager driften fra 1. marts næste år.

 

Afsluttende omkring økonomien kan jeg sige, at de tre forhold, jeg har nævnt, tilsammen i forhold til budgettet bidrager negativt til regnskabet med ikke mindre end 483.000 kr. Hvis det budgetterede overskud modregnes, kunne vi have ”risikeret” et underskud på 435.000 kr. Når underskuddet ikke blev så stort, skyldes det, at vi i bestyrelsen på et tidligt tidspunkt blev opmærksom på, at budgettet ikke kunne holde, og derfor har vi med kassereren i spidsen virkelig været påpasselige på alle andre områder.

 

Medlemsmøder

Vi har hen over det meste af sæsonen arbejdet med visioner og strategier. Det har været en god proces for bestyrelsen og udvalgene, og jeg håber også, at de medlemmer, der har været involveret, synes, at det har været værd at bruge tid på.

 

Meget kort fortalt startede arbejdet i november sidste år med et optaktsmøde, hvorefter der i februar i år var et egentligt medlemsmøde. Alle inputtene fra disse møder er der blevet arbejdet videre med i bestyrelsen og udvalgene, og resultaterne er blevet sammenskrevet til et katalog, som kan ses på hjemmesiden. Det fremgår heraf, at mange af de ting, som inputtene handler om, er sat i værk, men nogle er også ”skrottet” i bestyrelsen eller det relevante udvalg, og endelig er der også nogle ting, som bestyrelse og udvalg stadig skal forholde sig til i arbejdet fremover.

 

Seniorgolf

Ét af ønskerne på medlemsmøderne var indførelsen af seniorgolf, og vi havde faktisk allerede i bestyrelsen snakket om, at det måske egentlig kunne være et godt tiltag for at få fat i nogle af de medlemmer, som ikke er så aktive i tirsdagsdamer og torsdagsherrer.

 

Vi fik det startet i forsommeren med spil fredag formiddag, når banen ikke var optaget af andre arrangementer, og det har været en stor succes. De første par gange var vi knap 60 spillere, og herefter er deltagertallet faldet til mellem 30 og 40 hver gang.

Vi var naturligvis spændte på, om vi kunne få fat i den nævnte målgruppe, og jeg må sige, at er lykkedes helt godt. Der er naturligvis – og heldigvis – både tirsdagsdamer og torsdagsherrer med, men der er også en del med, som ikke er med i andre klubber i klubben. Konceptet er helt enkelt, at man sættes på hold og så spiller man en hyggelig runde, hvor det ikke drejer sig om at vinde præmier. Efter runden spiser de fleste et stykke mad sammen, og så er man klar til en god weekend.

 

Fritspilsordning

Det er nok de fleste bekendt, at Dejbjerg Golf Klub er gået ind i et samarbejde med 7 andre klubber om en såkaldt fritspilsordning. De øvrige klubber er Birkemose, Brande, Give, Herning, Jelling, Kellers Park og Åskov.

 

Samarbejdet går ud på, at klubbernes medlemmer gennem et tilkøb på 800 kr. får ret til at spille gratis og ubegrænset på alle 8 klubbers 18-huls baner. Desuden er der mulighed for at deltage i åbne turneringer i de andre klubber på samme vilkår som medlemmerne i de pågældende klubber.

 

De, der ønsker at være med i ordningen, skal købe et specielt bagmærke, som skal bæres synligt, når man spiller på de andre baner. Mærkerne for 2017 er allerede til salg hos Hanne, og de kan også allerede benyttes til spil på de andre baner. For at kunne købe mærket skal man være fuldtidsmedlem – ordningen gælder således ikke for flexmedlemmer og fjernmedlemmer eller andre med begrænset spilleret.

 

Der er flere årsager til at bestyrelsen er gået ind i samarbejdet. De to væsentligste er for det første, at det giver vore medlemmer mulighed for på en billig måde at spille mange forskellige baner, og her tæller det også med, at nogle af banerne spiller til sommergreens hele året. Den anden væsentlige årsag er, at vi regner med at forøge vore greenfee-indtægter gennem samarbejdet. Uden at komme ind på konkrete tal kan jeg sige, at vi har haft meget begrænsede greenfee-indtægter fra de 7 klubber i år, så det kan næste kun blive bedre.

 

Samarbejdet med Vejen og Ikast

Vi har jo nu gennem en del år haft et godt samarbejde med Vejen og Ikast Golf klubber, hvor alle fuldtidsmedlemmer har kunnet spille gratis på de andre baner. Det har været en ordning, som især Dejbjergs spillere har udnyttet. Spillerne herfra har spillet flere runder i ordningen end de to andre klubbers spillere tilsammen har spillet.

 

Vi har fra bestyrelsens side været interesseret i, at ordningen skulle fortsætte selv om vi indgik i fritspilsordningen med de 7 andre klubber, da vi synes, det er et godt tilbud til alle vore medlemmer. Vi har derfor spurgt de to andre klubber, om vi skal fortsætte samarbejdet næste år, og det har Vejen svaret positivt på, hvorimod Ikast har meddelt, at de trækker sig ud af samarbejdet. Ikast har selvfølgelig deres grunde til at trække sig ud, så det kan vi kun tage til efterretning.

 

Vi har aftalt med Vejen, at vi fortsætter samarbejdet næste år, og så må vi evaluere på, om der skal ske ændringer.

 

Samarbejde om turistfremstød

Vi har i bestyrelsen snakket en del om, hvordan vi kan lave en bedre markedsføringen af Dejbjerg Golf Klub over for turisterne, og her tænker vi især på de tyske turister i sommerhusene ved Vesterhavet. Vi er jo i forvejen medlem af Turistforeningen og bliver på den måde markedsført ved et link på deres hjemmeside, men vi tror på, at der vil være mulighed for at trække flere turister her ind i baglandet ved en øget markedsføring.

 

Gennem nogle samtaler med først og fremmest John fra Holmsland Klit og formanden fra Skærbæk Mølle opstod ideen så til at mødes i et større forum for at drøfte mulighederne for et fælles fremstød. Alt det faldt sammen med, at Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner lige er blevet udpeget til i fællesskab at være et område med særligt udviklingspotentiale inden for turismen. Dette betød, at vi blev enige om, at invitere alle golfklubber i de to kommuner til et møde.

 

Det første møde blev afholdt for godt tre uger siden her i Dejbjerg, og deltagerne var foruden os selv Holmsland Klit, Skærbæk Mølle, Varde, Henne og Blåvandshuk. Turistdirektøren fra vores kommune deltog også.

 

Det var et meget positivt møde, hvor alle var enige om, at et samarbejde vil være til fordel for alle. Der er nu nedsat nogle arbejdsgrupper, som skal komme med tilbagemeldinger om en lille uges tid, hvor vi mødes igen. Jeg er spændt på, hvad det udvikler sig til, men vi skulle gerne have vores område sat på ”turist-landkortet” som en unik golfdestination.

 

Indbrud

En lidt negativ begivenhed hører også med i beretningen, nemlig indbruddet den 30. juli.

Mange af jer så sikkert de ødelæggelser, der var sket med en væltet mur osv. Udbyttet blev heldigvis ikke så stort – ca. 8.000 kr. i kontanter, men ødelæggelserne løb op i store beløb. I alt kom det til at koste vores forsikringsselskab 237.000 kr., og vi måtte selv klare omkostninger på godt 25.000 kr. til dækning af selvrisiko mm. og reparation af traktoren, som ikke var dækket af forsikringen.

 

Vedtægter

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vore vedtægter skal have et eftersyn. Der er formentlig nogle ting, som godt kunne trænge til en justering, og vi vil i samarbejde med en konsulent fra Dansk Golf Union gå det hele igennem. Hvis det viser sig, at der er væsentlige forhold, som vi gerne vil have ændret, vil vi starte processen med at få nye vedtægter godkendt. Ét af de forhold, vi skal have lavet om på, er reglen om at der skal betales indskud, for det sker jo ikke i praksis.

 

Jubilæum

Det er nok ikke gået nogens opmærksomhed forbi, at Dejbjerg Golf Klub næste år kan fejre 50-års jubilæum. Det skal naturligvis markeres på forskellig måde året igennem. Jeg vil ikke sige mere om det her i beretningen, for senere i aften vil jubilæumsudvalget fortælle mere om det program, der er lagt for fejringen af jubilæet.

 

Udvalgsberetninger

Vi har tradition for, at formanden er alene om at aflægge beretningen fra arbejdet i bestyrelsen og i udvalgene. Derfor følger der nu beretninger fra nogle af udvalgene. Beretninger, som jeg har modtaget fra de respektive udvalgsformænd.

 

Det første udvalg er baneudvalget, hvor formanden Jens Peder Jespersen skriver følgende:

 

Jeg vil gerne starte med at takke hele greenkeeper staben for det flotte arbejde, der er lavet i 2016. Vores bane har været i en super stand, som vi ikke har set bedre i mange år. Dette kan også ses i Golfspilleren i Centrum, som klart viser, at banen har fået super karakterer fra både medlemmerne og gæsterne.

 

Hvorfor har vi så haft en betydelig bedre bane i denne sæson? Leif Simonsen og team, har formået at løfte alle de ekstra opgaver, der er kommet fra baneudvalget, samtidigt med alle de løbende opgaver, der hele tiden er på en bane som vores. Vi har fået 2 nye maskiner fra starten af i år, som også har givet fairways og greens et tiltrængt løft. Fairway klipperen har påmonteret groomers, der virker som en let vertikalskæring ved alle klipninger; og greenklipperen er en 100% el klipper, som bare laver super flot arbejde. Ligeledes er vores roller blevet en fast del af plejen af greens. Greens er kommet ind i en fast rytme med topdress og prikning.

 

Vi har desværre været nødt til at lave flere af de i 2015 nyanlagte teesteder om igen. De har ikke kunnet dræne vandet væk fra overfladen, og derved var græsset ikke kommet i en brugbar stand. Disse er nu renoveret og tilsået eller belagt med nyt rullegræs.

 

De 4 nye bunkers på hul 3, 8, og 2 stk. på hul 9 er færdige anlagte og mangler kun sand.

Teestederne på hul 1. rød, 3. gul, 11. gul og 17. gul er blevet rettet op, og der er anlagt med rullegræs så de er klar fra senest 1. maj næste år.

 

Nyt græs-udslags område på træningsbanen er etableret og forventes i brug fra ca. juni 2017.

Alle stier er nu blevet høvlet af, ved hjælp fra vores ”nye” vejhøvle som Johnny Munn har skaffet til os.

 

Stierne vil blive belagt med et lag stenmel hurtigst muligt.

 

Vinterbanen er klargjort, og vil blive taget i brug, når banen er for våd, eller der er frost i græsset. Fra ca. 1. december spilles der udelukkende på vintergreens.

 

Med hensyn til maskinsituationen, så er det sådan, at der skal investeres i en ny sprøjte, da den gamle ikke mere kan godkendes; og flere af vore arbejdsbiler er efterhånden så slidte, at de ikke kan mere. Vores minilæsser er lejet på timebasis, men bliver brugt så meget, at det bedst kan betale sig at købe en sådan.

 

En vigtig dato i 2017 er lørdag d. 25. marts, hvor der er oprydningsdag. Indbydelse kommer i mailen og på hjemmesiden.

 

Der skal fra baneudvalget lyden en stor tak til alle frivillige, der har givet en hjælpende hånd på banen i 2016. Specielt tak til dem, der har givet udsagn om at ville indgå på et hold, som klarer specifikke opgaver hen over året. Bunker-hold, pæle-hold, kortbane-hold, træ- og busk-hold og endelig boldopsamling, som klares af eliten sammen med flere andre. Sidder der nogen her, som ønsker at hjælpe i 2017, hører vi meget gerne fra jer.

  

På vegne at Baneudvalget:

Jens Peder Jespersen

 

 

 

Næste udvalg er sportsudvalget, hvor formanden Peder Bro Iversen skriver følgende:

 

Vores 1. hold herrer fik muligheden i 2016, for at prøve kræfter med 3. division. Efter nogle tætte kampe i de første 4 spillerunder, havde vi stadig chancen for at blive i 3. division. Desværre blev det til et nederlag på udebane til Skærbæk Mølle, og derfor kunne vi ikke selv afgøre det på hjemmebane i sidste spillerunde. Med en nedrykning til 4. division giver det os nye muligheder for at prøve de bedste juniorspillere på holdet i 2017.

 

Seniorholdet, som består af spillere over 50 år, var ny oprykkere i 2. division, og vi var godt klar over, at det ville blive en stor udfordring at blive i 2. division. Det viste sig også, at vi var overmatchet i mange af vore kampe, og specielt på udebane blev det til nogle klare nederlag. Det lykkedes dog at opnå 3 point på hjemmebane i kraft af et uafgjort resultat mod Vejle Golf Klub, og en sejr over de senere oprykkere fra Sønderjyllands Golfklub. Det rakte desværre kun til en 4. plads, hvilket betyder nedrykning til 3. division.

 

Vore bedste juniorer fik nogle gode udfordringer på 2. holdet i kvalifikationsrækken. Det gav nogle lærerige erfaringer, som udmøntede sig i nogle flotte sejre. Desværre var det ikke helt nok til at komme i oprykningsspillet. Sammensætning af nogle rutinerede herrer og unge talenter, giver en rigtig god overgang for de unge juniorer.

 

I juniorafdelingen afholdte vi to turneringer i 2016. Kredsturneringen er en turnering for de knap så øvede drenge og pige, og med 24 juniorer fra 8 til 14 år fra de omkringliggende klubber, havde vi en hyggelig dag. Til vores årlige ranglisteturnering, hvor spillerne skal have et HCP under 11,4, havde vi i år stor succes med at tiltrække juniorer fra hele landet. Med i alt 43 deltager, hvoraf 7 spillere fra Sjælland, var der lagt op til den helt store test af vores bane, som var flot sat op af greenkeeperne. For nogle deltager var det en svær opgave at tæmme vores udfordrende bane, dog blev vinderscoren for de to runder på +8. Der var store roser fra både juniorer og forældre til vores flotte anlæg, varieret layout, samt kvaliteten af banen. Vi håber, det rygtes ude i landet, for målet i 2017 er at kunne tiltrække endnu flere juniorer.

 

Det var ordene fra Peder Bro Iversen.

 

 

Vagn Holm

Jeg tillader mig her at indføje beretningen om et andet stort sportsligt resultat. Vi har nemlig i Dejbjerg Golf Klub fået en Danmarksmester. Vagn Holm fra Rækker Mølle vandt i september måned guld ved danmarksmesterskabet i handicap golf. Mesterskabsturneringen blev spillet på Keller Park, som jo nu er én af vore samarbejdsbaner, og der blev spillet over to runder.

 

Jeg synes, det er fantastisk, at Vagn, der i september 2014 fik amputeret sit ene underben, allerede her to år efter er i stand til at spille så stabilt golf. Men ikke nok med det – historien er faktisk endnu mere fantastisk – for allerede sidste år, altså et år efter at Vagn havde fået protese, fik han sølv ved DM i handicapgolf.

 

Jeg vil gerne på foreningen vegne overrække en buket dels som et tillykke med Danmarksmesterskabet, men også i allerhøjeste grad som en påskønnelse af den viljestyrke, du har vist.

 

 

 

Fra turneringsudvalget beretter Mads Møller følgende:

 

Endnu et år er gået og der er spillet meget godt golf. Vi har oplevet fremgang i antallet af deltagere, hvilket især skyldes at Pro’s Day med stor succes er tilbage på turneringskalenderen.

 

Mange har deltaget og statistikkerne ligner dem fra sidste år. Vi oplevede desværre igen tilbagegang i antallet til vores klubmesterskaber, selvom konceptet var lavet om i håbet om at flere ville deltage.

 

Klubmestrene blev:         Overall herrer brutto Thomas Rahbæk Simonsen

Overall damer brutto Hanne Krogsgaard

Der vil inden for kort tid blive sat en tavle op med alle klubmesternavnene.

Herfra skal der lyde et stort tillykke til dem!!

 

Igen i år blev der afviklet kommunemesterskaber i Dejbjerg og Holmsland og igen var spillerne fra Dejbjerg overlegne i alle rækker.

Vinderne blev: A-rækken: Emil Vassard, B-rækken: Karl Heinz Kinder og C-rækken: Mona M. Nielsen. Stort tillykke til jer også!

 

Vi har igen i år haft hold med til Regionsgolf, i alt 8 hold. Husk næste års tilmelding allerede er mulig på Golfboks - sidste tilmelding er den 28. november.

 

Til næste år vil de fleste af de velkendte turneringer igen være på turneringsprogrammet. Vi håber naturligvis mange af jer vil bakke op om turneringerne, og der skal lyde en stor tak til jer, som var med i år.

En stor tak skal der også lyde til vore sponsorer - 1000 tak!! Uden jer er det ikke muligt!!

I årets tilbageblik skal der også lyde en stor tak for godt samarbejde til både Hanne og greenkeeperstaben. Der har været mange flotte oplevelser på banen og greens!! Banen har stået rigtig flot i år.

 

Vi ses til mange spændende sportslige udfordringer og sociale oplevelser i 2017.

 

Underskrevet af Mads Møller.

 

 

Frits Christensen er formand for to udvalg. Den første beretning kommer fra sponsor udvalget.

 

Sponsorindtægterne har været på ca. 368.000 kr. En sådan indtægtspost er fantastisk at have for klubben, og vi er meget taknemmelige over, at så mange firmaer – store som små – år efter år vil støtte os økonomisk på den måde.

 

Arbejdet med at skaffe sponsormidlerne ligger i sponsorudvalget, og jeg vil gerne her takke udvalget for den vellykkede indsats.

 

Vi har i bestyrelsen bedt Hanne om, at prioritere denne opgave, og her må jeg sige, at uden hendes erfaring og store viden om sponsorerne, ville det være meget vanskeligt at opnå så flot et resultat.

 

Endnu engang tak til vore sponsorer.

 

Næste beretning fra Frits er vedr. PR udvalget.

 

I begyndelsen af året 2016 besluttede bestyrelsen at opdele Sponsor- og PR udvalget i 2 selvstændige udvalg.

 

PR-udvalgt har selv defineret sit formål, som siden er godkendt af bestyrelsen. Det lyder sådan:

PR udvalget sørger for, at klubben får den korrekte opmærksomhed i medierne - lokalt - regionalt samt landsdækkende og internt i klubben.

Udvalget laver og rundsender nyhedsbreve/mails til klubbens medlemmer og holder klubbens hjemmeside samt facebook-side opdateret. Det er de ansvarlige udvalgs opgave at fremsende nyheder og informationer til PR udvalget, så disse kan lægges på nettet eller opsamles i et nyhedsbrev/mail.

Det er PR udvalgets opgave at få aktiveret klubbens udvalg samt klubber i klubben med henblik på at fremsende nyheder og informationer til PR udvalget, så disse kan lægges på nettet eller opsamles i et nyhedsbrev/mail.

 

En vigtig del af udvalgtes opgave er at få publiceret en folder til de forskellige turistbureauer. Denne skal laves på dansk, engelsk og tysk og skal være klar i foråret 2017.

 

Udvalget har udarbejdet et selvstændigt budget, samt en markedsføringsplan for 2017.

 

Det var de to beretninger fra Frits Christensen.

 

 

Sidst men ikke mindst har Vagn Krogsgaard sendt en beretning fra Begynderudvalget.

 

Begynderudvalgets opgave er som bekendt at medvirke til rekruttering af begyndere, herunder at deltage i åbent-hus arrangementer, undervise i teori, varetage teori- og praktiske prøver og afholde begyndermatcher.

 

På trods af fristende tilbud, hvor et prøvemedlemsskab kun koster 500 kr. inkl. alt (golfskole, leje af udstyr og kontingent for resten af året), så kunne vi bestemt ønske os endnu flere nybegyndere.

 

Vi har i år oplevet en vigende tilslutning til begyndermatcherne. Det hænger selvfølgelig sammen med antal nybegyndere, men måske også, at det kniber med at få tid til at komme på de planlagte onsdage. Det er vores opfattelse, at begyndermatcherne er en vigtig aktivitet til at få regler, etikette og spillerytme “ind under huden”. Men her er også gode muligheder for at indgå i sociale fællesskaber.

 

Begynderudvalgets fornemste opgave har altid været at tage godt imod nybegyndere, og med vores væremåde gøre, hvad vi kan for at alle kan føle sig rigtig godt tilpas med deres valg af golfklub. Dermed håber vi at kunne fastholde flest muligt til gavn for klubben. Denne attitude over for nybegyndere bør naturligvis også gælde alle andre i klubben. Nybegynderne må gerne føle, at de er i centrum på den gode måde. Ingen må gå forgæves.

 

På udvalgets vegne

Vagn Krogsgaard 

 

 

 

Ud over de her nævnte udvalg har vi et Amatør- og ordensudvalg, et Baneserviceudvalg, et Handicapudvalg og et Husudvalg. Jeg vil gerne her under et takke alle udvalgsmedlemmer for indsatsen i det forløbne år. Jeg håber, at det ikke bare har været surt slid, men at der også har været mange positive oplevelser. Det er jo blandt andet, fordi man får noget igen, at så mange gerne vil yde en frivillig indsats. Det er jeres arbejde i udvalgene, der får det hele til at ”køre” – det er jeres indsats, medlemmerne først og fremmest mærker til og nyder godt af.

 

Men de mange opgaver i en golfklub kan ikke løses alene af bestyrelse og udvalg, og derfor har vi så heldigvis også en masse frivillige hjælpere. Det er uvurderligt for enhver forening, at der er nogle frivillige, som kan og vil træde til, når der skal løses forskellige opgaver, såvel store som små. Tak for det – uden jeres hjælp kunne klubben ikke eksistere. Her tænker jeg også på de folk, der driver klubberne i klubben, og på den måde yder en indsats for mange medlemmer.

 

Jeg vil ligeledes gerne rette en tak til alle de ansatte for jeres indsats i det forløbne år. Jeg tror ikke, det altid er lige let at være ansat i en virksomhed med så mange ”arbejdsgivere” – det være sig bestyrelsen, udvalgene og ikke mindst alle de medlemmer, der har en mening om, hvordan jeres arbejde skal gøres. Men jeg håber og tror, at I opfatter alle input som udtryk for en positiv interesse for Dejbjerg Golf Klub. Så endnu en gang: Tak for jeres indsats.

 

Jeg vil også gerne sige tak til kollegerne i bestyrelsen for det gode samarbejde. Vi har nogle lange og sommertider særdeles livlige bestyrelsesmøder, hvor det en gang imellem kan være vanskeligt at være ordstyrer. Men det er jo særdeles positivt, at alle bidrager med input til stort set alle emner, og det er jo også det, der giver kvalitet i bestyrelsesarbejdet.

 

 

Tak for ordet.

 

Generalforsamlingen kunne herefter tage beretningen til efterretning med akklamation.

Ad 3.            Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
Hans Peter Ø. Mikkelsen fremlagde årsrapporten med kommentarer.

Erik Peetz                         Hvad er renten på overtrækket i banken. Var det ikke en ide at optage et lån i stedet for? Hans Peter Ø. Mikkelsen – Renten i banken er 5,5%, og det er en forholdsvis kort periode, vi har overtræk.

Erik Byskov Larsen         Hvad skyldes det store udsving på el. Hans Peter Ø. Mikkelsen – Det skyldes forskydninger i afregningerne til Jysk Energi og RAH.

Las Stefansen                 Hvorfor står salget af maskiner på 75.000 kr. ikke i driften. Hans Peter Ø. Mikkelsen – De står under afskrivninger.

Jørgen Obling                  De 160.000 kr. som der kom som en ubehagelig overraskelse i forbindelse med at Karsten Kastrup holdt – er der ikke en procedure for godkendelse af indkøb? Hans Peter Ø. Mikkelsen – De 160.000 kr. er incl. løn og feriepenge. Men der er strammet op på procedurerne for indkøb efterfølgende.

Bent G. Jensen               Hvad skyldes det at turneringsomkostninger er steget fra 44.000 kr. til 75.000 kr.? Hans Peter Ø. Mikkelsen – Det skyldes bl.a. tøjkøb og træningslejr.

Bent G. Jensen               Kan 20 spillere virkelig bruge 75.000 kr. Peder Bro Iversen – Pengene bruges bl.a. på tøj hvor der er en egen betaling og træningslejr. De laver meget frivilligt arbejde og nogle af de 75.000 kr. skyldes at udgifterne til anlæggelse af græsareal på træningsbanen og opførelse af skuret på træningsbanen er bogført her. Desuden er der købt nyt hjælpeudstyr til Johnny Streit for 8.000 kr. + moms.

Bent G. Jensen               Hvorfor hedder det turneringsomkostninger? Peder Bro Iversen – Enig i at det måske er forkert betegnelse.

Las Stefansen                 Har vi råd til at have en eliteafdeling? Det er ikke fordi vi er utilfredse, men klubben skulle jo også gerne eksistere om 5 år. Peder Bro Iversen – Der er nok mange meninger om det med eliteafdeling, men vi er også en sportsklub.

Ole Møller                         Er der træner lønninger i de 75.000 kr.? Peder Bro Iversen – Nej det er der ikke.

Claus H. Christensen     Hvorfor dækker forsikringen ikke skaden på traktoren, vi betaler da mange penge i forsikringspræmier om året? Hans Peter Ø. Mikkelsen – Fordi traktoren havde nummerplade på, er den ikke dækket af løsøreforsikringen. Som en konsekvens af dette er nummerpladen nu fjernet fra traktoren.

Rolf W. Christensen       Hvordan kan det være at træneromkostninger er sat ned til 268.000 kr. fra 314.000 kr.? Hans Peter Ø. Mikkelsen – Vi har været nødsaget til at tage drastiske løsninger i brug for at få budgettet til at hænge sammen, så derfor har vi talt med Johnny om han vil gå fra en 5 dages uge og ned til en 4 dages uge. Dette har Johnny accepteret.

Beth Hansen                    Hvad skyldes faldet i sponsorindtægter på 110.000 kr.? Mister vi sponsorer? Hans Peter Ø. Mikkelsen – både ja og nej. Vi har mistet et par større sponsorer og i sidste regnskabsår var der også Grib telefonen sammen med Vestjyllands Forsikring, som også gav en hel del penge. Desuden er der en ompostering fra året før på 24.000 kr.

Den reviderede årsrapport blev herefter enstemmigt godkendt ved akklamation.

Ad 4.            Fremlæggelse af budget for 2016/2017 og fastsættelse af medlemskontingent og indskud.
Hans Peter Ø. Mikkelsen fremlagde budgettet for 2016/2017 og med kommentarer.

Erik Peetz                         Hvad skyldes det at juniorprøvemedlemskab står til 600 kr. og juniorkontingent til 500 kr.? Hans Peter Ø. Mikkelsen – Vi har planer om at køre videre med Try Out tilbuddet og det vil sige at alle kan blive prøvemedlemmer for 500 kr.

Erik Peetz                         Er kontingent for juniorer ikke for langt nede? Hans Peter Ø. Mikkelsen – vi har ikke mange juniorer i klubben og for at tiltrække flere har det været diskuteret om der skulle laves familiekontingent eller om juniorkontingentet skulle sættes ned. Det blev den sidste løsning, som nu bliver fremlagt.

Erik Byskov Larsen         Hvor er Firkløveret i budgettet? Hans Peter Ø. Mikkelsen – det er med i greenfee budgettet.

Erik Byskov Larsen         Hvad med udgiften til jubilæet? Hans Peter Ø. Mikkelsen – de ting der er planlagt i forbindelse med jubilæet, skulle gerne genere et overskud og dermed ikke belaste regnskabet.

Børge Lund Hansen       Hvordan fungerer det med Firkløveret rent økonomisk? Hans Peter Ø. Mikkelsen – 200 kr. tilfalder den klub som sælger kortet til sine medlemmer. Resten går i en fælles pulje, som så fordeles i forhold til antal spillede runder.

Leif Simonsen                  Når medlemmer shopper rundt for at se hvilket klub man skal være medlem, er det ikke godt at der står at der betales indskud her i Dejbjerg. Kurt Dalgaard – Indskuddet fremgår ikke af kontingentoversigten på hjemmesiden. Vi kan ikke fjerne det, da det kræver en vedtægtsændring.

Bent G. Jensen               Har klubben styr på at nye fjernmedlemmer ikke bor tættere på Dejbjerg end deres hjemmeklub? Hans Peter Ø. Mikkelsen – ja det er der styr på.

Jakob Sørensen              Hvorfor ændrer man ikke greenfee satsen til en fast sats på f.eks. 200 kr.? Hans Peter Ø. Mikkelsen – det har været diskuteret, men lige nu bliver det løsningen, som den er i dag. Men et godt forslag.

Ole Møller                         Vi kan se greenfee indtægterne, men hvor mange gæster har vi haft? Er gennemsnitsprisen ikke på 130 kr.? Hvis det ændres til 200 kr. må det give mere i greenfee indtægt. Hans Peter Ø. Mikkelsen – har ikke lige tallet på antal greenfee gæster, men gennemsnitsprisen er på ca. 100 kr.

Beth Hansen                    Hvad med om vi hæver kontingentet? Kurt Dalgaard – Da vi hævede kontingentet sidst, blev det lovet at vi ikke ville hæve det i år. Så det holder vi. Men vi holder selvfølgelig også nøje øje med hvad kontingentsatserne er i naboklubberne

Grete Christensen          Vi skal huske at bruge restauranten. Kurt Dalgaard – Flemming, som vi har en aftale med, er selv golfspiller og vi håber og tror at han kan skabe mere liv i klubhuset. Han mangler festlokaler, så derfor vil der flere gange være fest i klubhuset fremover. Måske kan disse fester udløse flere medlemmer, når de ser vore dejlige omgivelser.

Jørgen Nielsen                Restauranten skal gøre mere for at sælge restauranten. Skilt ved vejen samt reklame på Bundsbæk Mølle er blot nogle forslag.

Budget og kontingenttakster for regnskabsåret 2016/2017 blev herefter vedtaget.

Ad 5.            Behandling af forslag fra bestyrelsen.
Ingen. Punktet udgår.

Ad 6.            Behandling af forslag fra medlemmerne.
Ingen. Punktet udgår.

Ad 7.            Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Kurt Dalgaard, som modtager genvalg, Hans Peter Ø. Mikkelsen, som modtager genvalg, Vagn Krogsgaard, som ikke modtaget genvalg og                      Mads Møller, som ikke modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Inger Marie Andersen, Skjern og Hanne Pliniussen, Skjern. Der blev ikke foreslået andre kandidater fra forsamlingen. De nævnte blev valgt med akklamation.

Ad 8.            Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Dirigenten kunne på vegne af bestyrelsen foreslå valg af Peder Nordestgaard, Ringkøbing. Der blev ikke foreslået andre kandidater fra forsamlingen.                      Peder Nordestgaard blev valgt med akklamation.

Ad 9.            Valg af revisor.
Foreslået og genvalg til revisionsfirmaet – Partner Revision, Skjern.
 

Ad 10.          Eventuelt.
Hans P. Ø. Mikkelsen     Orienterede forsamlingen om jubilæumsudvalgets planer for jubilæumsåret 2017. Der bliver senere orienteret både på hjemmesiden og via nyhedsbreve.

Peder Bro Iversen           Præsenterede forslaget til de nye teesteds skilte.
Las Stefansen                 Er det ikke allerede forældet, nu hvor der er lavet bunkers på hul 8.
Peder Bro Iversen           De nye bunker er med.

Ole Møller                         Eliteafdelingen har vi råd til en sådan afdeling. Ole vil gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen ved håndsoprækning om forsamlingen ønsker en eliteafdeling. Kurt Dalgaard – Vi skal huske at vi er en idrætsklub/sportsklub. Vi skal have en klub hvor der er plads til alle.

Poul Erik Knudsen          Er de nye bunker med i det rigtige regnskabsår? Jens Peder Jespersen   Ja de er med i 2015/2016 regnskabet, dog mangler sandet, som så først belaster det nuværende regnskabsår.

Thomas Lynge                 Forslag om at droppe aldersgrænserne ved turneringer.
Mads Møller                     Dette er blevet diskuteret i udvalget. Flere af turneringssponsorerne sætter betingelserne.

Ida Fyhn Madsen            Manglende deltagere i f.eks. Skjern Bank Turneringen kunne skyldes at der spilles fra blå/hvid teested samt at HCP er for lavt til at nogen kan deltage.

Kaja Rud Hansen           Skiltene på banen er de betalt af sponsor eller af klubben?
Hans P. Ø. Mikkelsen     Klubben betaler skiltene og de er med i investeringsbudgettet.

Las Stefansen                 Det skal tydelig gøres i budgettet hvad budgettet dækker.
Hans P. Ø. Mikkelsen     Dette er taget til efterretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden – og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Kurt Dalgaard takkede Lars Elkjær Nielsen for myndig ledelse af generalforsamlingen.

 

Kurt Dalgaard takkede Vagn Krogsgaard og Mads Møller for deres arbejde for klubben i den tid de har været i bestyrelsen.

 

Hanne Häggqvist overrakte præmier til vinderne af Carlsbergs Hulspilsturnering 2016.

 

Klubben var efterfølgende vært for et mindre traktement.

 

 

Referent: Hanne Häggqvist

 

 

                                                     Lars Elkjær Nielsen

                                                           Dirigent

 

 

 

Kurt Dalgaard                         Hans Peter Ø. Mikkelsen           Jens Peder Jespersen

     Formand                                        Kasserer                           Bestyrelsesmedlem

 

 

 

Peder Bro Iversen                        Mads Møller                                Frits Christensen

Bestyrelsesmedlem             Bestyrelsesmedlem                        Bestyrelsesmedlem

 

Hent referatet som PDF her!