Pleje af banen

Overordnede målsætning for pleje og vedligehold af banen som helhed i golfsæsonen:

Det visuelle indtryk og klippelinjer/mønstre skal følge arkitektens filosofi, strategier og ideer med designet.

•Designet henvender sig til et bredt handicap niveau, hvilket plejen skal tage bedst mulig hensyn til.

•Plejen skal stile mod længst mulig spillesæson uden overbelastning af anlægget.

•Plejen skal passes i respekt for miljøet, så naturen belastes mindst muligt, og kvaliteten af anlæg bevares.

•Det æstetiske har lige så stor betydning som det spillestrategiske.

•Plejen tilrettelægges og prioriteres, så plejestanden er højest i forbindelse med store turneringer, ligesom weekend/helligdage prioriteres, men vi stræber efter, at plejestanden er i top hver dag.

 Der vil kunne opstå situationer, hvor greenkeeperne grundet tidspres/sygdom, maskinsvigt eller vejret ser sig nødsaget til at prioritere arbejdsopgaverne og måske derved ikke til fulde efterlever målsætninger og plejeplanen. Medlemmerne vil løbende blive orienteret.

 

I det følgende er beskrevet målsætninger og vejledende pleje for de enkelte elementer på banen. Alle målsætninger for daglig stand af banen er i golfsæsonen april til oktober.

  

Greens

Overordnet målsætning for pleje af greens:

Plejen skal være tilpasset vores eksisterende push-up greens til at opnå optimal oplevelse af disse i respekt for en langsigtet bevarelse af greens i høj standard.

 

Målsætning for daglig stand:

Greenen skal putte ærligt og jævnt (True).

Hastighed skal være middel til hurtige (cirka 8 – 9 på stimpmeter)

•Greenoverfladen skal være fast, men tage imod bolden ved indspil, så bolden bliver liggende.

Tydelig skarp overgang til forgreen.

Bemærk: Ovenstående vil efter særlige plejetiltag kortvarigt ikke kunne overholdes fuldt ud.

 

Vejledende pleje:

•Klippes 6-7 gange ugentlig i ca. 2,8-5,0 mm højde.

•Klippelinjer skal stå lige uanset klipperetning

•Huller flyttes alt efter belastning.

•Topdresses 1-2 gange/mdr.

•Rulles(tromles) 1 gang ugentlig, samt efter behov.

•Gødes efter behov og ikke mere end græsset kan optage.

•Vandes via automatisk vandingsanlæg og efter græssets behov.

•Overfladeluftes 1-2 gange/mdr.

•Optagning af propper efter behov, forventelig 1-2 gange årligt.

•Vertikalskæring 1-2 gange/mdr.

•Dybdeluftning (Verti drain) 2 gange årligt – forår og efterår.

•Eftersåning løbende efter behov.

•Evt. skader udbedres hurtigst muligt med reparation enten såning eller rullegræs (turf).

 

Øvrige:

Plejeopgaver, som har væsentlig indflydelse på spillet, vil forekomme og koordineres mellem baneudvalget og chefgreenkeeperen.

 

Teesteder:

Overordnet målsætning for pleje af teesteder:

Plejen skal tage udgangspunkt i at bevare og skabe et slidstærkt og jævnt teested. Teestedet og omgivelserne skal være indbydende.

 

Målsætning for daglig stand:

•Man skal altid inden for 2 køllelængder bag markeringen kunne finde frisk græs at tee op på.

•Markeringer skal sigte mod arkitektens officielle landingsområde.

•Klippelinjer, der afgrænser teestedet, skal være tydelige og skarpe.

•Afstandsmarkeringer/teestedskilt skal holdes fri for græs.

 

Vejledende pleje:

•Klippes 2-3 gange ugentligt.

•Klippehøjde samme som forgreen – mellem 8 – 10 mm

•Klippelinjer skal stå lige uanset klipperetning.

•Turf-huller fyldes med sand og græsfrø efter behov.

•Markeringer flyttes ved hver klipning eller efter behov.

•Vertikalskæres, eftersås og topdresses 1-2 gange årligt.

•Gødes efter behov, så væksten kan modstå slidtage.

•Vandes via automatisk vandingsanlæg.

•Top- og dybdeluftning efter behov.

 

Fairway:

Overordnet målsætning for pleje af fairway: 

Alle plejeopgaver tager udgangspunkt i, at der ikke er fairwayvanding, og det er derfor hele tiden nødvendigt, at der forebygges, så græsset har bedst mulige betingelser for at modstå tørkeperioder. Det har høj prioritering, at fairways har et tæt sammenhængende græstæppe og fremstår meget velplejede under hensynstagen til evt. jordbundsforhold og nedbør.

 

Målsætning for daglig stand:

•Overgang til semirough skal være tydelig.

•Klippelinjer skal stå lige uanset klipperetning.

•Fremstå nyklippede op til weekender og til store turneringer.

•Tæt sammenhængende græstæppe, der giver et fair boldleje og løfter bolden fra jorden.

•Fairway markeringer skal holdes fri for græs og i niveau forblive synlige på afstand.

•Afklip på fairway skal begrænses mest muligt.

 

Vejledende pleje: 

•Klippes 2-3 gange ugentligt i 15 - 18 mm.

•Dybdeluftes (Verti drain) 1 gang årligt fra primo oktober.

•Vertikalskæres efter behov.

•Eftersåning af bare pletter og slid sker løbende.

•Vi tilstræber at efterså alle fairways 1 gange årligt.

•Vi tilstræber at topdresse alle fairways 1 gange årligt. 

 

Forgreens:

Overordnet målsætning for forgreens:

At plejeniveauet er højt nær greenen, og at der arbejdes mod en jævn spilleflade, der giver et mere forudsigeligt boldrul.

 

Målsætning for daglig stand:

•Tydelig overgang til green.

•Begrænset afklip og græsklatter.

•Tæt og sammenhængende græsbestand.

•Altid fremstå mere velplejet end fairway.

 

Vejledende pleje:

•Klippes 2-3 gange ugentligt i 8 - 10 mm.

•Topdresses sammen med greens.

•Dybdeluftning sammen med greens.

•Prikning/propning sammen med greens.

•Vertikalskæring og eftersås 1-2 gange/mdr.

•Gødes efter behov, så væksten kan modstå slidtage.

  

Semirough:

Overordnet målsætning for pleje af semirough:

Semirough skal indgå som et æstetisk element, som er med til at indramme fairway, og skal derfor fremstå med en tydelig forskel til fairway.

 

Overordnet målsætning:

•Tydelig overgang til fairway og klippet rough.

 

Vejledende pleje: 

•Klippes 1 gange ugentligt 38-51mm.

•Gødes efter behov.

  

Klippet rough:

Overordnet målsætning for pleje af klippet rough:

Klippet rough skal indgå som et æstetisk element, som sammen med semirough er med til at indramme fairway. Spillemæssigt skal det give en moderat straf til det upræcise slag ved at have en tæthed og højde, så spilleren ikke kan opnå ren kontakt til bolden. Der sigtes mod at opnå en balance mellem, at bolden skal kunne findes og skabe en sværhedsgrad, der er markant i forhold til fairways/semirough.

 

Overordnet målsætning:

•Tydelig overgang til semirough og høj rough.

•Højden skal tilpasses, så der er en god chance for at golfbolden kan findes.

 

Vejledende pleje: 

•Klippes 2 - 3 gange årlig i 102 mm.

•Klippe og fjerne afklip en gang i maj / juni og efter behov igen i august / september.

•Høj roughen skal som en del af vinterforberedelserne klippes om vinteren.

 

Uplejet Rough: 

Overordnet målsætning for uplejet rough:

Uplejet rough er fra arkitektens side et væsentligt element i at give banen et æstetisk og karakteristisk udseende. Derfor skal denne som udgangspunkt aldrig klippes men henligge naturlig og uberørt.

Det er et mål, at græsbestanden skal være løs og åben, så man kan finde sin bold og alligevel får straf for et skævt slag. Roughen kan ikke nå dette mål uden pleje, og derfor skal den plejes med henblik på en udsultning, hvorved dette mål nås.

 

Målsætning for daglig stand:

•Fri for kolonier af ukrudt såsom tidsel, kløver og brændenælder m.m.

•Opretstående og bølgende i vinden.

 

Vejledende pleje: 

Sikre at al færdsel i roughen begrænses til et minimum.

•Fjerne kvælstof fra de arealer, hvor græsbestanden er for tæt, for derved langsomt at udpine jorden.

 

Øvrige:

Roughen i Dejbjerg Golf Klub er fra naturens side startet på næringsrig jord, og det vil i en årrække fremover ikke kunne undgås, at roughen i perioder bliver meget tæt. Dette skyldes, at jorden har været anvendt til landbrug og derfor indeholder en del næring

 

Driving-range:

Overordnet målsætning for pleje af driving range: 

Området ved driving-range skal være et tæt sammenhængende græstæppe og fremstå velplejede under hensynstagen til evt. jordbundsforhold og nedbør. Det skal være et interessant / udfordrende område med flere ”targets”, således at spilleren, uanset niveau, kan blive udfordret i miljøet. Man skal til enhver tid kunne finde afstanden til de enkelte ”targets”, samt måtterne skal have en god kvalitet og stand. Boldene skal være af god kvalitet, udskiftes løbende, og der skal altid være kurve til rådighed.

 

Overordnet målsætning:

•Græstæppet skal være i pæn stand og klippes jævnligt.

•Der skal altid være bolde til rådighed i perioden 15. marts – 31. oktober.

 

Vejledende pleje: 

•Klippes 1 gang ugentlig.

•Der opsamles bolde efter behov, i perioden 15. marts – 31. oktober.

 

Bunkers: 

Målet med placering af bunkers mellem tee og green er at give et stærkt signal om retning og derved skabe et billede for spilleren af, hvordan hullet bør spilles (strategi), og de er placeret for at skabe et visuelt smukt indtryk og variation i landskabet.

Målet med placering af greennære bunkers er muligheden for at øge sværhedsgraden og skabe svære flagplaceringer. Da banen er designet til at henvende sig til en bred målgruppe, er bunkers placeret sådan, at spilleren skal vurdere egne evner.

 

Målsætning for daglig stand af bunkers:

•Bunkerkanter, der støder op mod klippet rough, skal have en regelmæssig kant og bløde buer.

Græskanten mod klippet rough skal være klippet og skåret.

•På sandface skal sandlagets tykkelse være, så bolden ruller ned i bunden af bunker.

•Ukrudt må ikke forefindes i bunkeren.

•Skyllerender reetableres hurtigst muligt. 

 

Vejledende pleje:

•Bunkerkanter, der støder op til klippet rough, skæres 1 gange om året.

•Græskanter klippes efter behov.

•Bunkers rives 1-2 gang om ugen.

•Genplacering og justering af sandlagets tykkelse udføres løbende.

•River genplaceres hensigtsmæssig ved rivning af bunker.

•Skyllerender reetableres hurtigst muligt.

 

Træer:

Den eksisterende træplantning i grupper af ældre dato er en vigtig del af banen, og der skal naturligvis ske en løbende udtynding for at undgå skyggeproblemer i græsvæksten på banen.

På hele anlægget er det målet, at de mange nyere træer vokser til for at øge sikkerhed og af den visuelle hensyn. Det er et mål, at vi løbende vil flytte/plante træer i disse områder i respekt for arkitektens huldesign.

 Af hensyn til spillets afvikling, vil der være områder som udlægges i semirough højde, for at fremme spillehastigheden.

 Principielt vil pleje af græsset under træerne følge retningslinjerne for pleje af arealet, hvori træet er placeret.

 

Målsætning for daglig stand:

 •Brækkede grene og døde træer fjernes på synlige steder løbende.

 

Vejledende pleje:

•Døde træer på synlige steder fjernes løbende.

•Døde grene afskæres og fjernes løbende.

•Der afsættes tid hver vinter til udtynding.

•Der afsættes tid hver vinter til opstamning.

 

Søer og vandløb: 

Overordnet målsætning for pleje af søer og vandløb:

Ud over at indgå som hazards er søer og vandløb vigtige elementer i det visuelle udtryk og med til at skabe stemning. Det er derfor målet på vigtige steder at sikre udsyn til vandspejl for spilleren via kontrol af siv og algevækst. Da bekæmpelse af alger i søer er meget problematisk og tidskrævende, forventes der i perioder at kunne være større mængde end ønskeligt. Indsatsen vil derfor prioriteres til særlige vigtige steder.

 

Målsætning for daglig stand:

•Ved ophobning af store mængde alger fjernes disse, så snart der kan findes tid. Da det ikke har spillemæssig betydning, vil det indpasses mellem øvrige plejeopgaver.

•Søer og vandløb holdes pletvis fri for siv/dunhammer, så der skabes udsyn til vandspejl.

 

Vejledende pleje:

•Alger fjernes manuelt i det omfang, at de kan nås fra land.

•Vandløb oprenses efter behov.

  

Stier og veje:

Målsætning for daglig stand:

Stierne skal være plane og uden lunker. Grusstier skal være tydeligt afgrænset til omgivelser, uden ukrudt, og ensartet overflade grus.

 

Vejledende pleje:

•Skyllerender i grusstier udbedres hurtigst muligt.

•Græsstier plejes som fairway.

•Stier og veje vil løbende blive vedligeholdt med opretning og stenmel.

•Der afsættes tid om vinteren til grundlæggende planering af stier. 

 

Serviceområder og baneafmærkninger:

Målsætning for daglig stand:

Serviceområder er bænke, skilte, boldvaskere og affaldsspand mv. skal være kortklippede og uden defekter. 

Starterhuset skal fremtræde indbydende – dvs. rengjort og velholdt.

Banemarkeringer skal være hele og altid placeret, så golfreglerne kan følges.