vis nyhed baneudvalg

« Tilbage

Baneudvalgsmøde, den 8. november 2011. 

Skrevet d. 08/11-2011 af:

 

1. Godkendelse af referater fra, den 16. og 23. august 2011. Referaterne blev godkendt. Dog med ændring til pkt. e. i referatet af 16. aug. Baneudvalget kunne tilslutte sig den foreslåede ændring. 

2. Godkendelse af referaterne fra banevandringen den 27. sept., 4. okt. og 18. okt. 2011 (samlet oversigt af 19. okt. 2011). Alle blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Opfølgning af møde med Jon Colstrup, Hededanmark. Mødet / banevandringen blev afholdt fredag, den 4. november, hvor de ønsker/ ændringer fra ide oplæg blev behandlet. Alle spørgsmål til skovens repræsentant vedr. hullerne 1 – 2 - 13 -15 – 16 – 17 fremgår af den samlede oversigt fra banevandringen. Fra mødet er der udarbejdet et notat efter aftale med Jon Colstrup. Baneudvalget tog ”skovens” holdninger til de berørte ”grænseområder” til efterretning. Vedr. hul 1 indstiller et enigt baneudvalg til bestyrelsen, at ”skovens” tilbud, der omhandler rydning m.v. af bevoksningen i højre side i knækket på fairway i gang sættes snarest. 

4. Opfølgning / Prioritering af kommende ønsker og ændringer på banen. Udvalgets formand oplyste overfor udvalget, at kommende ønsker og ændringer, der vedrører banen ikke er indregnet i banebudgettet for regnskabsåret 2011/12. Desuden var budgettet var meget stramt, som flg. af et faldende medlemstal og dermed faldende indtægter. I stedet var der enighed om, at den samlede oversigt indarbejdes i det nuværende hulskema, således der bliver en oversigt over emner og ønsker, der er drøftet. Det nye baneudvalg vil senere prioriterer de enkelte opgaver. Hul skemaet opdateres. Angående oplæggets øvrige ideer og forslag, hvor flere er meget udgiftstunge, ønsker forslags stillerne en dialog med klubbens bestyrelse, således de ubehand-lede forslag ikke går i ”glemmebogen”. Kan et medlemsmøde, hvor den resterende del af oplægget fremlægges og drøftes, være en mulighed? Der er aftalt møde med en repræsentant fra kommunes miljø afd. til fredag, den 18. november, hvor bl.a. §3 området ved hul 11 vil blive drøftet. 

5. Evt. maskinindkøb for sæsonen 2012. Det disponibel beløb, som stilles til rådighed for maskinindkøb for det kommende år, kendes ikke på nuværende tidspunkt. I samråd med Hans Jørn Nielsen forslog den afgående udvalgsformand, at beløbet om muligt overføres til regnskabsåret 2012/13, således der er et større beløb til 

rådighed, såfremt klubben vil anskaffe ny greenklipper til en pris af ca. 300.000 kr. Nuværende ”reserveklipper”, der står til skrotning, er 20 år gammel. 

6. Vinterbanen 2011/12. Chefgreenkeeperen får som tidligere år bemyndigelse til, at lukke sommergreens og tee-steder for at overgå til vinterbane, når vejrliget og slitagen på banen tilsiger det. 

7. Eventuelt. De 2 gamle fyr, der står tættest på venstre green bunker på hul 3, fældes da der er et stort nåle fald, der ”sviner” bunkeren til. Udvalgets formand rettede på vegne af DGK en tak til chefgreenkeeper Hans Jørn Nielsen, der går på pension den 1. februar 2012. Med ordene: - Du var en faglig og kompetent person, der blev ansat 1. marts 2006, du har forstået at efterleve de vedtagne budgetter, du har forstået at efterleve de betingelser, der var vedrørende banen ved din ansættelse, du aflevere nu banen i langt bedre stand end du modtog den. Til sidst takkede Kaj M. baneudvalget og greenkeeperen for samarbejdet i snart 6 år.