Amatør- og Ordensudvalg

Udvalget består af tre medlemmer.

Formanden for udvalget udpeges af golfklubbens bestyrelse, og vedkommende skal være cand.jur.

Udvalget er nedsat med henblik på at løse følgende opgaver:

  • At foretage behandling af klager samt afgørelse af sådanne, og som forelægges udvalget af enten golfklubbens bestyrelse og/eller et eller flere medlemmer, herunder også udvalgsmedlemmerne. Klagerne kan vedrøre tilsidesættelse af etiketteregler, overtrædelse af golfklubbens ordensregler, kritisabel opførsel eller lignende forhold, herunder usportslig optræden og handicaprytteri.
  • At behandle og træffe afgørelse i andre konflikter eller disciplinære spørgsmål, der måtte blive forelagt udvalget vedrørende medlemmernes forhold indbyrdes eller i forhold til golfklubben og medlemskabet.
  • At indstille til ændring eller fornyelse af golfklubbens ordensregler til behandling i bestyrelsen.
  • At rådgive banekontrollen og holde sig orienteret om banekontrollens arbejde.
  • At underrette greenfee-spillernes hjemmeklub om disses eventuelle overtrædelser eller idømte sanktioner.

 

Formand
Paul Johansen
Liljeallé 8
6920 Videbæk
tlf.      9717 1424
mobil 2022 1919
aasejohansen@live.dk

Esper Tobiasen

   
Preben Knudsgaard