vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmøde den 29. oktober 2015

Skrevet d. 03/11-2015 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmødet den 29. oktober 2015

Deltagere:   Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Peder Bro Iversen (PBI), Kurt Dalgaard (KD), Bent Byskov
                  (BB), Frits Christensen (FC) og Hanne Häggqvist

Afbud:          Vagn Krogsgaard og Mads Møller

Referent:     Hanne Häggqvist

1. Input fra Johnny Streit.
   
Johnny deltog ikke i mødet, men vil gerne have en tilbagemelding fra bestyrelsen på den kritik der har været af hjemmesiden. Hvad
    ønskes ændret og til hvad? Der skal nedsættes et udvalg med 1-2 personer fra bestyrelsen og eventuelt en der er kyndig i
    hjemmesider sammen med Johnny. Dette udvalg skal komme med en indstilling til bestyrelsen, som så skal godkende det. Det vi har
    betalt for er 3 forskellige skabeloner, som vi så selv kan udfylde med det indhold vi ønsker. Der vil være en udgift forbundet med at
    få disse ændret.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. september 2015.
   
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Økonomi.
   
HPM gennemgik regnskabet og kommenterede det. Regnskabet blev herefter godkendt og underskrevet. HPM gennemgik og
    kommenterede budgettallene for 2015/2016. FC spurgte til greenfee og træningslektioner. Vedr. træningslektioner skal der gøres en
    indsats for at hæve dette. Kontingentsatserne blev gennemgået og enkelte bliver foreslået forhøjet og enkelte sat ned. Hvis det bliver
    besluttet at sænke kontingentsatsen for fjernemedlemskab, skal det med i annoncerne i Golfmagasinet til næste år.
    Golfhäftet/Teetime – vi fortsætter uændret i 2016.
    Samarbejde med andre klubber – Ikast / Vejen aftalen fortsætter uændret. Vi vil spørge om vi kan komme med i Firkløver ordningen,
    hvor Birkemose, Brande, Give, Herning, Jelling og Åskov Golfklubber er med.

4. Restauranten.
   
Som meddelt tidligere har Erik Villumsen meddelt at de holder pr. 31. december 2015. KD har haft et møde med Erik, hvor han er
    kommet med følgende input:
    - Klubbens selv overtager restauranten.
    - Ifølge Eriks beregning er der ca. 400.000 kr. til lønninger.
    - Tilbud til greenfeegæster.
    - Der skal være et team til at passe automaterne.
    - Fadølsautomat.
    - Køkkenet skal moderniseres for 150.000 kr.

    Bestyrelsen diskuterede forskellige løsningsmodeller. HPM, KD og HH tager til Brande for at høre mere om deres erfaringer.
    Der er til næste år booket 3 konfirmationer ind. HH kontakter dem og orientere dem.

5. Shoppen.
   
HPM, KD, Johnny Streit og HH har i eftermiddags holdt møde angående indkøb til shoppen til næste år. Det blev aftalt at udvide
    sortimentet med mere udstyr som Callaway, Mizuno og Titleist samt sko fra Ecco. Der indkøbes for ca. 220.000 kr.

6. 50 års jubilæum.
   
PBI foreslår at der laves en marathondag. Der spilles fra solopgang til solnedgang.
    KD har i forbindelse med Ikast Golf Klubs 25 års jubilæum taget en avis med hjem, som de har udgivet og husstandsomdelt. Det har
    givet en indtægt på 30.000 kr.
    Umiddelbart efter generalforsamlingen skal der nedsættes et udvalg, som skal arbejde med jubilæumsåret.

7. Generalforsamlingen den 25. november 2015.
   
Følgende er på valg: Bent Byskov – modtager ikke genvalg Jens Peder Jespersen – modtager genvalg Peder Bro Iversen – modtager
    genvalg. FC vil gerne stille op til bestyrelsen.
    Der skal gerne findes en kvinde som vil stille op som suppleant. HH spørger de aftalte personer.
    Forslag om at der skal være 2 suppleanter. Skal tages med ved vedtægtsændringen.
    Der skal være skriftlig forslag og skriftlig afstemning til bestyrelsesposterne.
    HH spørger Peter Sørensen om han vil være dirigent.
    KD skal have input fra udvalgene senest den 11. november til beretningen.
    Der er formøde sammen med dirigenten kl. 18.00.
    HH sørger for lydanlægget til generalforsamlingen.

8. Rating af banen september 2015.
   
Banen er ratet om og de nye CR/Slope samt konverteringstabeller tages i brug den 1. marts 2016.

9. Orientering fra udvalgene.
    Baneudvalg
– JPJ – Der har været afholdt banevandring hvor der blandt andet blev talt om dræn og udtynding i træer og buske.
    FC – hvordan sikrer vi at vi til næste år står med en bane i den stand som vi ønsker det? KD efterlyste en masterplan for banen.

    Begynderudvalg – Intet at bemærke.

    Bladudvalg – Intet at bemærke.

    Handicapudvalg – Intet at bemærke.

    Husudvalg – Der skal være møde i udvalget den 11. november.

    Juniorudvalg – Intet at bemærke.

    PR- og sponsorudvalg – BB – Sponsoraftaler er ved at blive forlænget.

    Sportsudvalg – PBI – Senior holdet er blevet tilbud en plads i 2. division og 4. divisions herrer er blevet tilbudt en plads i 3. division.
    Begge holdene har takket ja.

    Turneringsudvalg – FC – Der skal være møde i turneringsudvalget den 11. november. Der skal styr på tingene, da det ikke kører
    godt som tingene er nu.

10. Orientering ved formand og daglig leder.
     
KD – orienterede om Regionsmødet i Varde den 27. oktober, hvor KD og HH deltog. På mødet blev bl.a. de nye handicapregler
      gennemgået og KD orienterede om de 8 vigtigste punkter. Herunder bl.a. at man kan blive godkendt til at måtte handicapregulere
      selvom der er oplæg på fairway. HH søger om denne tilladelse. Dette er gjort og godkendelsen er modtaget den 30. oktober.

      Der er en del ændringer til golfreglerne. HH kontakter Villy for at aftale min. 2 regelaftner i foråret.

      På sidste repræsentantskabsmøde blev DGU bedt om at se på mulighederne for at DGU laver et kort som kan udfase Teetime kortet
      samt Golfhäftet. Der blev holdt 1 møde, hvorefter udvalget blev nedlagt. Årsagen er den, at der blev lavet en miniundersøgelse
      blandt 12 klubber, som viste, at rabat via Teetime kortet og Golfhäftet fylder meget lidt (11% af runderne – 9 % af omsætningen) i
      den samlede mængde greenfeespil og dermed ikke udgør ”hovedproblemet” vedr. rabatter.

      HH orienterede om, at det blev fortalt at fremover skal man bruge sit log in for at deltage i debatten på Golf.dk. Dette for at fremme
      en sober tone, som det kniber med i dag.

      HH gjorde opmærksom på at vi overfor Arbejdstilsynet har en deadline senest den 1. februar 2016 til at efterkomme de påbud de er
      kommet med. JPJ har ansvaret for at svare.

      HH orienterede om møde med Preben Holm fra DGI. I 2016 arrangerer DGI i samarbejde med Dejbjerglund Efterskole en Sports
      camp, hvor de bl.a. gerne vil komme her til Dejbjerg 1 dag. Det er ført i kalenderen og vi afventer yderligere fra DGI i foråret.

      HH orienterede om samarbejdsaftalen med Reds & Greens, som er ved at blive forhandlet på plads. I den forbindelse arrangeres der
      i foråret en Golf & Netværks dag her i Dejbjerg for begyndere såvel som for øvede.

      Johnny Streit og HH har haft møde med Kjeld Christiansen fra Dejbjerglund Efterskole for at få fornyet og opdateret den
      eksisterende aftale. Vi havde en godt og effektivt møde. HH har sammenskrevet det aftalte, som Kjeld har godkendt.

      HH har været til Erfa møde arrangeret af Probox. Her kom det bl.a. frem at en klub har valgt at bytte alle gamle greenfee kort til
      voucher. HH foreslår at vi også gør det. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

      HH har observeret at flere og flere begynder en golfrunde på hul 8. Ifølge ordensreglerne er dette ikke tilladt. HH bemyndiges til at
      gøre noget ved problemet.

11. Eventuelt.
     
Intet at bemærke.

12. Personale.
     
KD orienterede om opsigelsen af Karsten Kastrup.