vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 12. januar 2012

Skrevet d. 12/01-2012 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmøde den 12. januar 2012 

Deltagere: Mads Møller (MM), Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peder Jespersen (JPJ), Viggo Nielsen (VN), Vagn Krogsgaard (VK), Jytte W. Hansen (JWH), Hanne Häggqvist (HH) 

Afbud: Claus Trudsøe Larsen (CTL), Rikke L. Omme (RLO) 

Referent: Hanne Häggqvist 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. november 2011 samt konstituerende bestyrelsesmøde den 23. november 2011. 

 

Begge referater blev godkendt. 

2. Orientering ved formand og daglig leder. VN orienterede om de 3 reaktioner der har været efter generalforsamlingen samt svarene til dem. 

 

Knud Erik Bollerup og Henning Hansen (ny smed) begynder den 1. februar 2012. HH spørger Knud Erik om de traktorer der står ude, ikke kan komme ind og stå. Der er ERFA møde den 18. januar i Struer GK. VN og JPJ deltager. Den 11. – 13. maj 2012 skal der være Special Olympics Idrætsfestival, hvor vi har sagt ja til at være vært for golfdelen. 

Vi har tidligere besluttet, at vi ikke vil være med i Teetime kortet. HH gjorde opmærksom på at vore samarbejdsklubber samt mange af de omkringliggende klubber er med – tør vi stå uden for? Vi går med på Teetime kortet. Samarbejdsklubberne om 50 kr. i rabat på greenfee – vi har ikke fået nogen indkaldelse til et møde. HH undersøger om aftalen fortsætter. 

Hvem deltager i dette års repræsentantskabsmøde? Sidste tilmelding den 26. februar. 

3. Økonomi samt medlemssituationen. JWH udleverede regnskab for 1. kvartal. Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. Vi mangler medlemmer. 

4. Orientering fra udvalgene: Baneudvalg – Intet at bemærke. 

 

Begynderudvalg – Intet at bemærke. 

Bladudvalg – Deadline til Årsskrift er den 10. februar. Handicapudvalg – HH orienterede om de nye handicapregler, som bliver gældende fra 1. juli 2012. 

Husudvalg – Hjælper i baren tirsdag og torsdag i 2012. Vagterne er fordelt. Juniorudvalg – CTL har lavet et budget, flot arbejde. PR- og sponsorudvalg (MM) – Udvalget har travlt med at sælge annoncer til Årsskrift. Næsten alle aftaler der skulle fornyes er fornyet. Sportsudvalg (JPJ) – Har haft møde tirsdag den 10. januar. Turneringsudvalg (HH) – Fremover vil turneringsudvalget bruge Golfbox ved turneringer. Der var en lang diskussion af antal deltagere i en række ved klubmesterskaberne. Udvalget er enigt om, at der skal være min. 4 deltagere. 

5. Forpagtning af restaurant. 

 

Kurt og Lasse fortsætter i 2012. VN orienterede om forpagtningen. 

6. Kontraktforlængelse med træner. Kontrakten med Jacob er forlænget til og med 2013. Hvis Jacob ansætter en elev, skal vedkommende være kontingentfri i Dejbjerg Golf Klub, så længe der er tale om elevuddannelse. Udvidelse af skur på træningsbanen – Hvis Jacob ønsker at finde sponsorer, skal dette godkendes/gå igennem klubbens sponsorudvalg. MM er kontaktperson i sponsorudvalget. 

7. Kampagnetilbud. Der er fastsat datoer for Spil med en ven. Der sendes mail med tilbud på 3.975 kr. til deltagerne fra sidste års Firmagolf. 

 

8. Nyhedsbreve/hjemmeside. VN laver et ad hoc udvalg, som skal sælge følgende firmapakker: Logo på hjemmesiden, navn i klubhus, ½ sides annonce i årsskrift, 3 lektioner. 

 

9. Fastlæggelse af møde med baneudvalg. 

 

Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet at man er klar til at se på oplægget fra baneudvalget. JPJ indkalder til baneudvalgsmøde, hvor ønskerne til banen skal prioriteres. Herefter behandles det af bestyrelsen. 

JPJ – kan boldopsamling gøres billigere end i dag? Greenkeeperne gør det på hverdage. Kan det gøres på frivillig basis. Tages op på næste baneudvalgsmøde. 

 

10. Eventuelt. VN har rykket Rahbek Fonden for svar, men har endnu intet hørt. 

 

Næste bestyrelsesmøde den 6. februar 2012.