vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 14. maj 2018

Skrevet d. 23/05-2018 af:

Referat af bestyrelsesmøde den 14. maj 2018 kl. 17.00 i klubhuset

 

 

Deltagere: Kurt Dalgaard (KD), Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peter Jespersen (JPJ), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Frits Christensen (FC), Inger Marie Andersen (IMA),Hanne Pliniussen (HP) og Erik Byskov Larsen (EB).

 

Afbud:  

 

Referent: Inger Marie Andersen

 

Dagsorden:

 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. april 2018

 

Referat:

Ingen bemærkninger. Referatet blev underskrevet.

 

 

2. De nye vedtægter

Vedtægterne er lagt på hjemmesiden.

Skal vi have lavet en folder med vedtægterne til udlevering, først og fremmest til nye medlemmer men også til andre interesserede?

 

Referat:

De nye vedtægter kommer til at ligge på hjemmesiden.

Der laves ikke foldere, men der udskrives et sæt, som underskrives af dirigent og formand.

Begynderudvalget henviser til hjemmesiden, når der udleveres bagmærker, så begyndere er bekendt med vores vedtægter.

 

 

3. Regnskab og budget

     Regnskab og budgetopfølgning pr. 30. april.

 

Referat:

Det skal undersøges, om vi kan finde en anden løsning end det gamle oliefyr, som er dyr i drift. Der ligger et tilbud på en alternativ energiforsyning. KD følger op på sagen.

Kontingent og sponsorindtægter ser godt ud og følger budgettet.

Opfordringen er stadig at holde igen på udgifterne.

 

 

4. Medlemssituationen

Hvordan ser det ud med medlemmer i de forskellige kategorier?

Bilag vedhæftet.

 

Referat:

Kontingenttakster opdateres på hjemmesiden i forhold til betalingsterminer efter de nye vedtægter.

Taget til efterretning.

 

 

 

 

5. Forberedelser til planlægning af den fremtidige administration

Hvilke muligheder ser vi for administrationen, når den ikke længere kan/skal klares på helt frivillig basis?

 

Referat:

Det undersøges ved sammenlignelige klubber, hvordan de løser deres administrative opgaver.

Drøftelserne fortsættes på de næste bestyrelsesmøder.

 

 

6. Golfspilleren i centrum

     Hvordan skal vi organisere og bruge Golfspilleren i Centrum?

 

Referat:

HPM skal have de administrative rettigheder fremadrettet.

HPM kigger på resultaterne fra den runde spørgeskemaer, som er hos medlemmerne pt. til næste møde i bestyrelsen.

KD kontakter Kim Uldahl for en aftale om, at han kommer ud i klubben og præsentere muligheder i systemet for bestyrelsen.

 

 

  1.   Greenfee billetter

     Håndtering af udlevering af gratis greenfee billetter?

 

Referat:

I tilfælde, hvor der udleveres gratis greenfee billetter, skal der ske en nøjagtig registrering.

 

 

8. Døre og porte, alarmer m.m.

     Hvordan får vi lavet aftale om at lukke portene ud til vejen om aftenen?

     Hvordan er alarmsystemet sat op nu? Kommer der ændringer?

     Arbejdsopgaver og ansvar for mødelokale/bagrum/garager.

 

Referat:

Rundtur i garagen med besigtigelse af klubbens biler og orientering om servicegruppens opgaver ved EB.

EB sørger for, at der kommer numre på vores biler.

Der holdes møde med alarmcentralen i morgen tirsdag. Bestyrelsen orienteres om fremtidige aftaler om koder og retningslinjer.

 

 

9. Restauranten

Orientering og drøftelse.

Servering af mad i forbindelse med turneringer.

 

Referat:

Bestyrelsen blev orienteret.

Der vil fremad blive kørt baneservice til turneringer, også når banen er lukket.

 

 

10. Udvalgenes opgaver

Der opstår fra tid til anden tvivl om præcis hvilke opgaver, de forskellige udvalg har, og dermed også usikkerhed om hvor en given opgave hører hjemme.

Vil det være formålstjenligt at få lavet detaljerede beskrivelser af udvalgenes opgaver?

 

Referat:

Turneringsudvalget har ansvaret for alle klubturneringer, regionsgolf og danmarksturnering. Turneringsudvalget koordinerer selv, hvem der står for hvad.

Juniorturneringer ligger i juniorudvalget.

Onsdagsturneringer ligger i begynderudvalget.

Carlsberg hulspils turnering tages op i turneringsudvalget.

Opgavebeskrivelser:

Juniorudvalget har en beskrivelse.

Begynderudvalget har en beskrivelse.

Bane-/klubhus servicegruppen har en beskrivelse.

Der skal lave en beskrivelse for turneringsudvalget. Der skal laves en beskrivelse af de enkelte turneringer, herunder også aftaler med sponsorer.

 

 

11. Nyt fra udvalgene.

     Baneudvalget

     Kommunen har givet tilladelse til udskiftning eller rørlægning af broer på hul 11.

 

Referat:

Baneudvalget: Rørlægning på hul 11 mellem teested og fairway. Det blev besluttet, at der laves en ekstra bevilling til denne udgift. Udgiften til 12 meter rør er på 14.000 kr. Udgiften er nødvendig, da maskinerne ikke længere kan køre over broen.

 

Turneringsudvalget: Der er nedsat en gruppe til at stå for Proens dag. Hastigheden på indtastning af scorekort i forbindelse med afholdelse af turnering er ved at være på plads.

 

Juniorudvalget: Junior finale i juni måned. Der kommer en DGU-baneansvarlig og gennemgår banen, så vi kan overholde alle regler til finalen.

Der er rangliste turnering 14 dage efter.

Juniorudvalget vil gerne have en træningstid mere, således de kan deles op i 2 aldersgrupper.

 

Begynderudvalget: Har afholdt Spil golf med en ven med 9 spillere, som havde venner med. Det var en rigtig hyggelig aften med fantastik godt vejr.

IMA tager en snak med Nicolas, om hvordan det går med begyndertræningen.

 

 

 

12. Nyt fra formanden.

Referat:

KD afholder et møde med Nicolas. Det skal forsøges at aftale et møde med Nicolas, Peder, Kurt og Inger Marie, så vi kan se om fordelingen af timer til de forskellige træninger passer med virkeligheden, og den aftale vi lavede.

Knæk koden den 24. maj (DGI) – der er ikke nogen som deltager. DGI laver måske et arrangement i efteråret.

Skadedyrskontrollen har været på besøg, der er ikke konstateret tilhold af rotter.

Foreningspulje – der kan søges til tilskud til udviklingsinitiativer/-tiltag, der skal styrke fællesskab. Kunne vi evt. søge til vores nye begynder koncept – medtages på næste bestyrelsesmøde. IMA undersøger mulighederne.

Der er nu sat gang i planlægningen af uge 29 med greenfee til 50 kr. og et godt tilbud fra restauranten. Der er tilmelding fra 1. juni. Det er annonceret i Golfbladet og Golfavisen.

 

 

13. Eventuelt.

 

Intet til referat.