vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 23. marts 2015

Skrevet d. 15/05-2015 af: Hanne Häggqvist

Resume fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2015

Deltagere:   Bent Byskov (BB), Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Kurt Dalgaard (KD), Mads Møller (MM), Vagn Krogsgaard (VK) og Frits Christensen (FC)

Afbud:          Peder Bro Iversen, Hanne Häggqvist

Referent:     Kurt Dalgaard

1. Input fra Johnny Streit og Erik Villumsen.
   
JS og EW deltog ikke i mødet.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. februar 2015.
   
Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Økonomi.
   
HPM fremlagde tallene pr. 28. februar 2015.

    Der er stort forbrug af fyringsolie og el i klubhuset. HPM vil se nærmere på dette.

    JPJ og HPM har haft møde med chefgreenkeeperen, som mener at budgettet bør kunne holde.

4. Kørepenge til 3. division senior.
   
Kan der bevilges kørepenge til 3. division senior kampene? Der vil så vidt muligt blive arrangeret samkørsel. De skal spille i
    Nordvestjysk, Skanderborg og Odder. De andre hold kan få 1,50 kr. pr. km og der skal også så vidt muligt arrangeres samkørsel.
    Holdkaptajnen afleverer underskrevne køresedler til Hanne.
    Beslutning: Der er i år ikke afsat penge i budgettet til kørepenge for 3. division senior, ønsket kan derfor ikke imødekommes for
    denne sæson.
    Bestyrelsen ønsker, at holdet fremadrettet bliver placeret i sportsudvalgets regi på linje med de øvrige DGU-hold. Herefter skal der
    gælde de samme regler for disse hold.

5. Shoppen.
   
Hvis klubber i klubben/udvalg køber præmier i shoppen kan de så få de 5 % som rabat/opsparede procenter?
    Forslag: klubber i klubben/udvalg opsparer 5 % ved køb af gavekort/præmier, og brugeren af gavekortet kan også opspare de 5 %.
    Beslutning: Forslaget følges.

    Åbningstider – både i sæsonen og uden for sæsonen.
    Forslag: Shoppen vil være åben på de samme
    tidspunkter som i 2014, det vil sige hverdage kl. 9 – 17, weekend/helligdage kl. 12 – 14. Der vil være bemandet i shoppen alle dage
    kl. 12 – 14. Efter en indkørings perioden kan tiderne justeres.
    Beslutning: Forslaget følges.

    Varelager – hvornår skal varelageret køres ned?
    Forslag: Beslutning tages senere men inden sommerferien.
    Beslutning: Forslaget følges.

    Ny unifi AP pro til shoppen. Dette for at sikre en god internetforbindelse i shoppen, som ikke falder ud som den forbindelse vi har i
    dag. Vi er afhængige af det til bl.a. kassesystemet.
    Beslutning: Enheden indkøbes og installeres snarest.

6. Udvidelse af garage til golfbiler.
   
I mail af 26. februar 2015 skrev KD: På sidste bestyrelsesmøde, blev det besluttet, at vi skulle vente med at gå i gang med
    jordarbejdet i forbindelse med den kommende udbygning af garagen til golfbiler. Jeg synes imidlertid, at der nu er kommet så gode
    argumenter for at starte jordarbejdet, at jeg har givet min tilladelse til, at greenkeeperne må begynde, når det passer ind i deres
    arbejdsplan. Hovedargumentet er jo, at jorden kan/skal bruges ved etablering af de nye teesteder, og i den forbindelse er det nyt for
    mig, at også græsset kan bruges, da vi selv kan lave rullegræs. Karsten har lovet, at området ved garagen bliver retableret, så vi er
    ikke afhængige af, at skulle skynde os at opføre den nye garage. Emnet tages naturligvis op på næste bestyrelsesmøde. PBI har
    fremskaffet priser på etablering af garager til golfbiler, som er vedhæftet. Totalpris 92.875 kr. Der er sendt ansøgning til Rahbek
    Fonden om midler til projektet.
    Forslag: Svar fra Rahbek Fonden afventes og det overvejes samtidig om der er andre steder der kan søges om midler til projektet.
    Beslutning: Forslaget følges. For at sikre et reelt overblik over behov for pladser til golfbiler, skal alle ønsker samles på ventelisten
    på kontoret.

7. Åben træning.
   
Indstilling fra VK og JS: Der tilbydes fællestræning for begyndere 37-54 på 15 søndage i tidsrummet 14.30 – 16.00. Følgende datoer
    foreslås: 19/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 7/6, 21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 26/7, 2/8, 9/8, 23/8 og 30/8.
    Minimum 2 frivillige pr. gang. De frivillige møder ind kl. 14.00. Øvelser mv. opsættes og gennemgås med JS inden start kl. 14.30.
    Frivillige skal findes bredt mellem alle medlemsgrupper, begynderudvalget kan iflg. VK ikke påtage sig opgaven alene.
    Der betales kr. 100,- for at kunne deltage. Man kan så komme så ofte man ønsker. Betaling evt. via GolfBox.
    Beslutning: Indstillingen følges. Vi regner med, at JS laver PR via hjemmesiden m.m., og at han også opfordrer frivillige til at melde
    sig.
    Tilbuddet skal formidles så bredt ud som muligt, og det er bestyrelsens holdning, at det ikke kun skal gælde begyndere, men alle
    med handicap 37+.

8. Åbent hus 2. påskedag den 6. april kl. 14.00.
   
På begynderudvalgets møde den 5. marts blev det besluttet at der skal holdes åbent hus 2. påskedag, da vi kun har 2
    prøvemedlemmer pt. Dette er der ikke budgetteret med i annoncebudgettet, så det vil give en budget overskridelse på
    markedsføringskontoen.
    Forslag: Vi skal i ugen op til påske holde en form for pressemøde her i klubben, hvor vi præsenterer den ”nye” bane.
    Beslutning: JS står sammen med begynderudvalget for afviklingen af dagen.
    KD vil prøve at få arrangeret et møde med pressen snarest muligt – forhåbentlig før påske, så det samtidigt kan være med til at gøre
    opmærksom på åbent hus-arrangementet. Mulige deltagere: KD, JPJ, Chefgreenkeeper, HH og JS.

9. Fremtidig varmekilde til klubhuset.
   
HPM vil gerne undersøge mulighederne for fremtidige varmekilder til klubhuset.
    Beslutning: HPM går i gang med sine undersøgelser. Evt. oplysninger / ideer gives til HPM.

10.50 års jubilæum.
    
Intet til referat.

11.Tilkald ved alarm.
    
På sidste bestyrelsesmøde blev det foreslået at der ydes et beløb pr. tilkald, og det blev besluttet at de skattemæssige konsekvenser
     skulle undersøges. Svar fra revisor: Medarbejderne kan ikke undgå beskatning. Bestyrelsesmedlemmer kan godt undgå beskatning
     hvis de årligt ikke kommer op og får mere end 5.600 kr.
     Forslag: Bestyrelsesmedlemmer får 250 kr. pr. tilkald og medarbejdere får 500 kr. pr. tilkald.
     Beslutning: Forslaget følges.

12.Orientering fra udvalgene:
    
Baneudvalget (JPJ): Oprydningsdag på lørdag – udvalget fordeler opgaverne mellem de fremmødte. En deltager efterlyste mere
     ensartet klipning sæsonen igennem f. eks. mellem træerne.

     Bladudvalget (MM): Årsskriftet har givet et overskud på 25.875 kr.

     PR- og Sponsorudvalget (BB): Godt samarbejde med Vestjyllands Forsikring, hvor udvalget ringede rundt til potentielle kunder.

     Turneringsudvalget (MM): Der er 3 nye medlemmer i udvalget. Åbningsmatch d. 11. april – MM byder velkommen. Det har været
     nødvendigt at præcisere reglerne for deltagelse i regionsgolf. JPJ: Udvalget skal overveje, om man kan inddrage alle teesteder i
     kommende matcher.

13. Orientering ved formand og daglig leder.
     
Næstformanden VK orienterede om sin deltagelse i DGU’s årsmøde, hvor hovedemnerne var nedbringelse af pesticid-forbruget og
      fastholdelse af medlemmer. Et godt ”slogan” var: ”Det er lettere at melde sig ud af en klub end at forlade et fællesskab”.

14. Eventuelt.
      Intet til referat.