vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 4. december 2013

Skrevet d. 04/12-2013 af: Hanne Häggqvist

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. december 2013 

Deltagere: Viggo Nielsen, Rikke Omme, Peder Bro Iversen, Jytte W. Hansen, Jens Peder Jespersen 

Afbud: Vagn Krogsgaard og Mads Møller 

Referent: Viggo Nielsen 

1. Konstituering 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig på samme måde, som er gjort gældende i 2013. 

2. Hul 1 

 

Man vedtog at bibeholde hul 1, som det er, dog med mulighed for at rydde op på venstre side af "slugten", som det er foreslået i baneudvalgets referat. 

Baneudvalgets formand undersøger hos banearkitekten muligheden for en fremtidig baneudvidelse. Ved positiv tilkendegivelse fremlægges sagen for bestyrelsen i form af en løs skitse til evt. videre foranstaltning. 

3. Ny hjemmeside 

 

Johnny Streit indkaldes til vores førstkommende bestyrelsesmøde den 6. januar 2014 m.h.p. at drøfte udvikling af klubbens hjemmeside. Som forberedelse planlægges et møde mellem Sponsorudvalget (Mads, Bent og Rikke) og Johnny. Bent tager initiativ til mødet. 

Johnny anmodes om at fremføre evt. nyindkøb i.f.m. opstart. 

4. Opgaver – Johnny 

 

Gensidig drøftelse om opgaverne den 6. januar efterfulgt af et planlægningsmøde med deltagelse af Johnny, Hanne, Peder og Viggo. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at det fremtidige samarbejde udføres bedst, hvis Hanne og Johnny har kontorfællesskab. Det skal på den baggrund undersøges, om man kan have shop og kontor i en enhed. 

5. Beløbsgrænser for sponsorater 

 

Sponsorudvalget kommer med nyt oplæg til beløbsgrænser samt tanker om, hvordan man udvikler nye muligheder for f.eks. annoncering på hjemmesiden. Forslaget fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde. 

6. Eventuelt 

 

Peder undersøger og kommer med evt. udspil til bedre internetforbindelse til klubhuset. 

Viggo fremsender ansøgning til Rahbekfonden omkring køb af havemøbler til terrassen. 

NB: For egen regning: Viggo anmoder Hanne og Erik Madsen om at fremkomme med forslag til, hvordan de vil gribe opgaven an, hvorefter de inviteres til at fremlægge tankerne på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Viggo tager kontakt til interesserede partnere omkring den kommende shop.