vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 4. februar 2014

Skrevet d. 04/02-2014 af: Hanne Häggqvist

Resume af bestyrelsesmøde den 4. februar 2014 

Deltagere: Bent Byskov (BB), Rikke L. Omme (RLO), Peder Bro Iversen (PBI), Jens Peder Jespersen (JPJ), Viggo Nielsen (VN), Vagn Krogsgaard (VK), Hanne Häggqvist (HH) desuden deltog Johnny Streit (JS) og Erik Willumsen (EW) i den første del af mødet (punkt 1) 

Afbud: Jytte W. Hansen og Mads Møller 

Referent: Hanne Häggqvist 

1. Input fra Johnny Streit (JS) og Erik Willumsen (EW). Erik Willumsen EW – Er det muligt at få mere plads i depotet? VN – ja vi arbejder med en løsning, hvor noget af shoppen lægges til depotet. VN spurgte EW om Restaurant Fru Madsen vil være sponsor på Early Riser. Det vil de gerne. Markedsføring af restaurant og shop via nyhedsbreve. Tavlen på gavlen – laves i samarbejde mellem JS, EW og HH Der skal menu/skilt op i/ved huset på hul 16. EW og HH får dette lavet. VN – husk at det hedder baneservice, og de skal have øl/vand/slik/sandwich med på banen. EW – regner med at åbne restauranten fra den 15. marts, men hvis vejret tillader det før. Johnny Streit JS – kalenderen i Golfbox er klar til den 15. marts. Der vil blive lagt kurser ind, men ikke for mange i begyndelsen, da JS ikke kender behovet for lektioner til nybegyndere endnu. Golfens dag den 27. april – der bliver lagt begyndertræning ind for ca. 50 nye. JS – skal jeg repareres gribs? En god ide, kan gøres hos greenkeeperne, da de har den rette udsugning. Gribs købes igennem Ikast Golfshop. Logo bolde og andre ting med vores logo, købes igennem Ikast Golfshop. Træningslejren er ved at være på plads. Der nedsættes et shopudvalg til at passe shoppen de dage i weekenden hvor JS er optaget og ved sygdom. Internet – der er kun en mulighed og det er 24-7 net. Arbejdet påbegyndes hurtigst muligt. JS installerer sammen med Henning Hansen. Det vil koste ca. 12.000 kr. at installere trådløst internet i klubhus, shop og hos greenkeeperne. Bestyrelsen har godkendt dette. JS har fremsendt en ønskeliste, bestyrelsen godkender at der indkøbes scanner, et fotokamera og antivirus til HH’s PC. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. januar 2014. Referatet blev godkendt og underskrevet. 

3. Orientering ved formand og daglig leder. Probox – HH og JS får instruktion i brugen af den. Desuden sendes der besked til bestyrelsen, således at en fra bestyrelsen også kan deltage i instruktionen. 

 

 

Vi har fået meget brugt udstyr og bags ind. JPJ og PBI gennemgår det hurtigst muligt. VN – vi har købt inventar i shoppen af Jacob Nordestgaard. HH – vi har tidligere fået en mail fra Jesper Søndermark angående optagelse af banen med en drone. Vi siger nej tak p.t. HH – Er der nogen fra bestyrelsen der deltager i DGUs repræsentantskabsmøde den 21. og 22. marts. Nej HH – Birgit Lørup har på vegne af holdet som er rykket fra Regionsgolf op i 3. division spurgt om de 1 – 2 gange om måneden kan få træning med eller uden betaling. Bestyrelsen traf en princip beslutning, som siger at de gerne må booke lektioner, men det er for egen regning. HH – Firmagolf invitationen sendes snarest ud. 

4. Forhandlinger – shoppen. VN orienterede om de forhandlinger der er i gang med Ikast Golfshop. Den 5. februar tager VN til Ikast for at forhandle den endelige aftale på plads. JS og HH tager også til Ikast den 5. februar for at se på vareudvalget til shoppen. 

5. Kontoret. VN og HH har indhentet tilbud fra Skjern Udestuer på opsætning af væg i shoppen og vinduer over skranken ind til kontoret. Der skal dog laves lidt mere væg i shoppen, således at der kan laves et prøverum. Det blev besluttet at få disse ting lavet hurtigst muligt. 

6. Årskalenderen. Turneringskalenderen blev godkendt. 

7. Hjemmesiden. RLO, BB – orienterede om de forskellige tilbud. Det er besluttet at Vestjysk Marketing bruges. Aftalen er ikke endelig på plads. Hjemmesiden bliver ikke færdig til den 15. marts, men arbejdet vil være i gang. 

8. Garage til golfbiler. PBI gennemgik de forskellige forslag. Den bedste løsning – forlængelse af nuværende garage med 12 meter, og det giver en ekstra plads til 24 biler. Vi søger Grene Fonden og Anlægsfonden ved Ringkøbing-Skjern Kommune. 

9. Tilbud til åbent hus og nye medlemmer. Disk. af kontingent/rest kontingent. Da bestyrelsen har svært ved at gennemskue det nuværende system, hvor sommermånederne (april-september) vægter med 75%, blev det besluttet at ændre det således at årskontingentet bliver delt med 12, således at alle månederne vægter lige meget. Rabatten der ydes, ændres fra 1.800 kr. til 2.100 kr. 

 

 

HH sender ny oversigt over kontingent. Besluttet at den 27. april kan der tegnes et prøvemedlemskab for 600 kr. 

10. Økonomi. Intet at bemærke. 

11. Skat – vandafgift. VN orienterede om brev til SKAT vedr. vandafgift. Vi afventer en afgørelse fra Skatterådet. 

12. Orientering fra udvalgene: Baneudvalg – JPJ – Vi har en roler på prøve. Der kikkes på en fræser til at sætte på traktoren. Tobico er en mulig sponsor. HH kontakter dem. Vinterbanen – Der er nedsat et udvalg, som skal komme med et oplæg til en bedre vinterbane til næste år. Hul 15 – træet skal fjernes på sigt. Begynderudvalg – VK – Der er nedsat et udvalg, som arbejder med Golfens dag den 27. april. Bladudvalg – HH – Er ved at have alt materialet inde. Handicapudvalg – Intet at bemærke. Husudvalg – Intet at bemærke. Juniorudvalg – Intet at bemærke. PR- og sponsorudvalg – Intet at bemærke. Sportsudvalg – Intet at bemærke. Turneringsudvalg – Intet at bemærke. 

13. Eventuelt. Intet at bemærke.