vis-nyhed

« Tilbage

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 22. november 2017

Skrevet d. 05/12-2017 af: Lars Nørgaard

Referat fra ordinær generalforsamling

onsdag den 22. november 2017 kl. 19.00 på Golfgården i Dejbjerg

 

 

Antal deltagere: 110 – 120 medlemmer var mødt op.

 

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

  1.     Valg af dirigent.

 

Referat:

Bestyrelsen foreslår Peter Sørensen.

Peter Sørensen blev valgt.

 

Peter Sørensen konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og dermed beslutningsdygtig.

 

Gennemgang af dagsorden.

 

 

  1.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

 

Referat:

 

Formandens beretning ved generalforsamlingen d. 22. november 2017

 

Det, der har fyldt allermest på vore bestyrelsesmøder i løbet af året, er arbejdet med at få tilpasset udgifterne til de indtægter, vi forventede at kunne få i år, men også fremadrettet at få omkostningerne ned på et niveau, som kan sikre en sund drift af Dejbjerg Golf Klub i fremtiden.

 

Vi forsøgte at handle med rettidig omhu, da vi opsagde Johnny Streit som træner. Vi mener, at behovet for og efterspørgslen efter træning ikke står mål med den tid, der var til rådighed. Johnny fratrådte ved udgangen af sæsonen, og vi ønsker ham alt mulig held og lykke i sit nye job.

 

Til at varetage træningen i næste sæson har vi lavet en aftale med Nicolas Bay Jensen, som også er træner i Herning Golf Klub, om at han skal være i Dejbjerg Golf Klub mandage, torsdage og én dag hver 3. weekend i sæsonen fra 1. april til 30. september 2018. Som det ser ud nu, skulle det være tid nok til at dække det træningsbehov, der er i Dejbjerg Golf Klub. Ud over de faste opgaver med at træne begyndere, juniorer og elitespillerne har vi afsat tid til, at alle med handicap over 37 kan få gratis træning. Der ud over bliver der naturligvis også mulighed for at bestille træning for alle jer medlemmer både individuelt og i hold.

 

Nogle af jer kender nok Nicolas, men vi vil gerne være sikre på, at I alle sammen kan finde ham, når I får brug for træning næste år. Derfor vil jeg bede Nicolas rejse sig, så alle kan se ham. Senere i aften vil Nicolas fortælle lidt om sig selv og sit arbejde.

På medlemsmødet d. 16. august var der mange tilbagemeldinger om, at en del af de administrative opgaver kunne klares af frivillige, og der var også folk, som lovede, at de gerne ville træde til. På den baggrund besluttede bestyrelsen så at reducere Hanne Häggqvists arbejdstid og løn som daglig leder af administrationen med 25%. Vi havde derefter nogle drøftelser med Hanne, om hvordan en stilling kunne sættes sammen, men det mundede ud i, at Hanne desværre har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte i en stilling på de vilkår, som vi kan tilbyde. Hendes ansættelse ophører derfor pr. 31. marts 2018.

 

Vi vil bruge tiden indtil da på at få frivillige sat ind i de forskellige opgaver. Vi er klar over, at det er en meget stor opgave, hvis hele administrationen skal klares ved hjælp af frivillige, men vi har heldigvis fået tilsagn fra to meget kompetente herrer, nemlig Knud Hougaard Klausen og Preben Knudsgaard om, at de vil stille sig i spidsen for et hold, som de snarest vil sammensætte til at klare administrationen i en kortere eller længere periode, indtil vi finder den rigtige fremadrettede løsning.

 

I arbejdet omkring administrationen indgår også en servicegruppe, som kan være i klubhuset og modtage både gæster og medlemmer. Vi tror på, at en sådan ordning, hvor nogen har som primær opgave at hjælpe og få folk til at føle sig hjemme, kan være med til at gæster kommer igen, og at især nye medlemmer føler sig trygge og godt tilpas.

 

Et andet af de store emner på alle bestyrelsesmøder og på medlemsmødet i august er spørgsmålet om, hvordan vi får flere medlemmer. Vi synes ikke, at vi i bestyrelsen og i begynderudvalget har ligget på den lade side. Jeg kan nævne følgende aktiviteter, som med større eller mindre held har skaffet nye medlemmer:

- Info aften i marts måned
- Åbent hus hver lørdag og søndag i april
- Sundhedsugen uge 17 med gratis spil på Pay and Play banen
- Åbent hus 2 gange i løbet af sæsonen
- Sweetdeal med billig mad og spil på Pay and Play banen
- Nedsat juniorkontingent
- 500 kr. for at skaffe et nyt medlem
- Golf og gode ben
- Vi har haft en stand ved Open by Night i Tarm, Skjern, Ringkøbing og Videbæk
- Og endelig har vi haft opstart af hold i august og september

På trods af disse tiltag, må vi desværre konstatere, at frafaldet af medlemmer har været større end tilgangen, men vi giver naturligvis ikke op. Vi skal have fremgang i medlemstallet.

Som det fremgår af regnskabet har greenfeeindtægterne været væsentlig større i år end sidste år. Der har været omkring 2.000 flere gæster på vores bane, og det skyldes især to nye tiltag, som vi satte i værk. Det ene tiltag er, at vi ansøgte om og kom med i Firkløverordningen sammen med syv andre klubber. Vi havde to begrundelser for at ville med i ordningen, den ene var, at mange af vore medlemmer efterspurgte en sådan ordning, og det har da også vist sig, at 160 medlemmer har købt sig ind i ordningen. Den anden begrundelse for at komme med var, at vi regnede med at kunne tiltrække flere greenfeegæster fra de tilknyttede klubber end vi plejede at have, og det viste sig også at holde stik. Der er blevet spillet 1.851 runder af spillere fra de andre klubber.

 

Det andet tiltag, som har givet mange greenfeespillere er 50-kroners ugen i uge 29. Det var et tiltag, som var med i rækken af jubilæumsarrangementer, men det er egentlig noget, bestyrelsen længe har haft planlagt. Det blev en meget stor succes med omkring 1.200 spillere på banen i løbet af ugen og masser af liv i og omkring klubhuset. Shoppen og restauranten havde også kronede dage. Vi egner bestemt med at gentage succesen næste år.

 

Jeg omtalte sidste år et fremstød over for især turisterne på vestkysten gennem Golf-Pas Vestjylland, som er et samarbejde mellem Dejbjerg, Holmsland, Skærbæk Mølle, Varde, Henne og Blåvandshuk golfklubber. Det nåede ikke at blive den helt store succes i år, især fordi vi ikke rigtig nåede at få det markedsført over for de tyske turister. For vores vedkommende blev indtægterne gennem Golf-Pas Vestjyulland omkring 5.000 kr. og det er ca. det samme beløb, som er blevet brugt på markedsføringen. Vi håber på større succes næste år.

 

Dejbjerg Golf Klub markedsfører sig også selvstændigt over for turisterne. PR-udvalget har fået opdateret folderen om Dejbjerg Golf Klub, og den er lagt frem forskellige steder, hvor turisterne kommer. Vi har ikke nogen tal for, hvordan den virker, men vi mener, det er vigtigt at være så synlig som muligt.

 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at fastholde vores greenfee priser (300 kr./350 kr.) og forblive i de nuværende rabatordninger i stedet for at have en lavere greenfee pris (f.eks. 200 kr.) og så slette alle rabatter. Vi har i år haft vores første sæson med Firkløver samarbejdet, og vi vil gerne se, hvordan tingene udvikler sig, før vi evt. ændrer greenfee politikken. Vi vil også gerne se, om det lykkes at tiltrække flere turister, som for en stor del betaler fuld greenfee. Rent grundlæggende mener vi også i bestyrelsen, at vi har et produkt, som vi kan være stolte af, og derfor skal vi bibeholde vore priser.

Jeg kan her indskyde, at aftalen med Vejen Golf Klub om at spille gratis hos hinanden fortsætter uændret næste år.

2017 har jo været et jubilæumsår, med forskellige aktiviteter hen over året. Vi lagde ud med at udsende en jubilæumsavis i hele kommunen i begyndelsen af april måned. Herefter brugte vi sundhedsugen – uge 17 – i slutningen af april til at tilbyde gratis golf på Pay and Play banen. Næste arrangement var jubilæumsmatchen arrangeret af klubber i klubben d. 19. maj, og den blev efterfulgt af trick-show med Karsten Maas d. 21. maj. Uge 29 midt i juli måned har jeg omtalt, og så nåede vi frem til d. 19. august, hvor der var stor jubilæumsturnering med efterfølgende fest. Jubilæumsarrangementerne sluttede d. 23. september med reception her i klubhuset. Overordnet synes jeg, det har været nogen rigtig gode jubilæumsarrangementer. Tilslutningen til arrangementerne har været svingende fra ganske få til ganske mange, men jubilæumsudvalget har virkelig sørget for, at Dejbjerg Golf Klub er blevet alsidigt fejret. Økonomisk har det også været ganske givtigt, ikke mindst takket være jubilæumsavisen, som gav et pænt overskud, der kunne dække underskuddet ved nogle af de andre arrangementer.

 

Vi havde i bestyrelsen egentlig sat os for, at vi her i jubilæumsåret ville have nye teesteds-skilte på 18-hulsbanen, men klubbens økonomiske situation med et stort underskud i sidste regnskabsår, fik bestyrelsen til at vedtage, at der kun skulle foretages meget nødvendige investeringer. Det blev derfor besluttet at bibeholde eksisterende skilte, som blev gennemgået og fik en ansigtsløftning hvor det var tiltrængt. Der blev så heller ikke skiftet til meter-angivelse på teestederne i stedet for farver. Spørgsmålet om udskiftning af skiltene er stadig aktuelt, ikke mindst fordi vi får mange tilbagemeldinger fra greenfee gæster om, at de savner en bedre skiltning. Der er ikke taget nogen beslutning i bestyrelsen om, hvad der skal ske.

 

Med hensyn til restauranten så er vi blevet enige med Flemming Jørgensen om at fortsætte samarbejdet i 2018 på stort set samme betingelser som i indeværende år. Hvis Flemming skal kunne få en fornuftig forretning ud af det, er det selvfølgelig nødvendigt, at han kan holde fester i vore lokaler. Vi håber på medlemmernes forståelse herfor, men det er også en del af aftalen, at golfspillerne skal betjenes, selv om der er fest. I bestyrelsen ser vi også det, at der bliver holdt fester som en mulighed for at få forskellige mennesker herud, så de kan se hvor gode faciliteter, vi har og hvor godt, det er at spille golf.

 

Shoppen er også et emne, som vi har brugt meget tid på især her på det sidste. Med de ændringer, der sker omkring træner og administration er det ikke muligt at drive shoppen videre på samme måde, som det er sket de sidste par år. Vi har fået mange input omkring shoppen både på medlemsmødet i august og på et senere møde om shoppen. Skal det kun være de mest nødvendige varer så som bolde, handsker og tees solgt fra kontoret, eller skal vi prøve at få et større varesortiment, og finde en måde at få den daglige drift til køre?  Det er der ikke nogen entydige holdninger til i de input, vi har fået. Vi arbejder med forskellige løsninger, som jo også afhænger af, hvordan den fremtidige administration rent praktisk kommer til at fungere. 

 

Vi har gennem et stykke tid arbejdet på at få lavet en udvidelse af vores garage, så der kunne blive plads til flere golfbiler og –scootere. Vi oplever, at der er flere og flere, som har brug for at kunne køre rundt på banen, og derfor mangler der mere plads i garagen. Når vi ikke har bygget for længe siden, skyldes det først og fremmest, at økonomien ikke var til det. Nu er der så imidlertid sket det, at en stor flok medlemmer har sat sig for at gennemføre byggeriet dels ved frivillig arbejdskraft, og dels ved at skaffe materialerne helt eller næsten gratis, så nu var det økonomisk gennemførligt. Der har været mange frivillige inde over, både i planlægningsfasen, hvor der har været flere planer på banen, før vi nåede frem til det, der bygges nu, og i selve byggefasen, hvor der er blevet arbejdet godt og hurtigt. Jeg vil ikke nævne navne, da der så er stor risiko for at glemme nogen, men jeg vil gerne udtrykke stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har været involveret i projektet.

 

En anden positiv udløber af medlemsmødet i august er en øget fokus på sponsorarbejdet. Der er kommet mange ideer frem både på selve mødet og på et efterfølgende møde om sponsorarbejdet. Men det, der især har betydet noget er, at der er en person, som er gået meget aktivt ind i arbejdet med selv at tegne mange nye sponsorater i forbindelse med, at der kommer sponsorskilte op på parkeringspladsen. Jeg har egentlig lovet ikke at nævne navne, men jeg kan ikke lade være med her at sige specielt tak til Las Stefansen, fordi du ikke gider sidde til møder, men hellere vil få tingene til at ske.

 

Jeg nævnte i beretningen sidste år, at vi vil have kigget på vore vedtægter, da der er ting, som vi egentlig godt vil have ændret. En af tingene kommer vi faktisk til under godkendelse af kontingentsatserne, hvor vi foreslår at sætte indskuddet til 0,- kr. I vedtægterne står der, at der opkræves et indskud, som fastsættes af generalforsamlingen. Om det er i orden at sætte indskuddet til 0,- kr. må vi diskutere under punkt 4. Den væsentligste ting, vi gerne vil have ændret, er vores regnskabsår, som nu løber fra 1. oktober til 30. september. Der er flere forhold, som gør, at det vil være praktisk, hvis regnskabsåret følger kalenderåret. Når vi alligevel ikke fremsætter forslag om vedtægtsændringer nu, er det fordi vi skal have økonomien rettet så meget op, at vi kan budgettere med et noget større overskud. Det viser sig nemlig, at der ligger mange udgifter i 4. kvartal, og i overgangsåret bliver det to 4. kvartaler i regnskabet.    

 

 

Vi har tradition for, at formanden er alene om at aflægge beretningen fra arbejdet i bestyrelsen og i udvalgene. Derfor følger der nu beretninger fra nogle af udvalgene. Beretninger, som jeg har modtaget fra de respektive udvalgsformænd.

 

 

Jeg starter med Turneringsudvalget

 

Det har været et skønt golf-år, trods en lidt våd sommer. Det er dejligt med god opbakning til de fleste turneringer. Jeg vil her især gerne fremhæve Åbningsturneringen i marts, hvor der altid er sådan en god stemning og godt fremmøde. Det er her vi alle lige skal ud og have lidt rust banket af kroppen og udstyret.

 

Proens dag lidt senere på sæsonen er også en god dag – det er vores alles fælles hyggedag. Der er bare sådan en fantastisk stemning lige fra det øjeblik man når parkeringspladsen. Vi sluttede dagen af med god mad og præmieoverrækkelse.

 

Vi havde i år fået lidt flere tilmeldte til vores Klubmesterskab – dog var vejrguderne ikke helt med os. Først var vi nødt til at udsætte mesterskabet 2 uger pga. våd bane, og da vi så troede, at nu går det, måtte vi igen sige: ”nej vejrguderne kan vi ikke styre”. Så klubmesterskabet blev afviklet over kun 18 huller i 2017. Resultaterne kan ses på vores nye fine resultattavle, som startede op sidste år. Vi må dog stadig sige, at der er plads til flere spillere på banen sådan en weekend. Og det er ganske gratis at deltage.

 

Jeg vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på tilmeldingen til Regionsgolf. Der kan tilmeldes i forskellige rækker – kig på Golfbox under turneringer 2018. Sidste tilmelding for sæsonen 2018 er den 30. november. Også her er det omkostningsfrit at deltage.

 

Sluttelig vil jeg benytte chancen for endnu engang at takke vore sponsorer for støtten, greenkeeper staben for den superflotte bane, samtlige medlemmer af turneringsudvalget for altid at være parat til at give en hånd ved diverse turneringer. Tak til Hanne Häggqvist for det gode samarbejde omkring turneringerne.

 

Vi glæder os allerede nu til sæsonen 2018, hvor vi igen vil møde diverse sportslige udfordringer og nyde det sociale samvær.

 

Hanne Pliniussen

Formand for turneringsudvalget

 

 

Beretning Begynderudvalg

 

Starten på sæsonen 2017 var lidt træg trods mange forskellige tiltag, som blandt andet også var ramt af, ikke at være heldig med vejret. Fra juni måned og frem var der god tilslutning til 9 huls/begynderturneringerne. Der har været 64 forskellige spillere til turneringerne. Vi tog i 2017 imod 39 nye spillere, som vi selvfølgelig håber at se igen til foråret.

 

Spillet har gledet rigtig godt på den store bane i år, og begynderne er blevet gode til at komme fremad på banen, noget begynderudvalget lægger stor vægt på. Der skal lyde en stor tak til følgesvendene, som troligt bakker begynderudvalget op til turneringerne om onsdagen.

 

I 2017 introducerede vi de fremskudte orange teesteder, et tiltag som vil fortsætte i 2018. Teestederne kan anvendes af alle spillere, hvis transportslagene ikke er så lange, og man følges med nogen som har lange slag.

 

I 2017 har vi ligeledes introduceret mentorordningen. Ordningen har fungeret fint for nogen, men er under udvikling og vil i 2018 blive en stor del af et nyt opstartsforløb, som der arbejdes med i begynderudvalget.

 

Det er vigtigt, at vi i begynderudvalget tager rigtig godt imod nye spillere, så de kan komme godt i gang med spillet og fællesskabet. Noget som kræver, at vi alle som medlemmer giver et smil, et goddag og hjælper nye spillere i klubben tilrette.

 

Inger Marie Andersen

Formand for begynderudvalget

 

 

Beretning fra baneudvalget

 

Jeg vil gerne starte med at takke hele greenkeeper staben for det flotte arbejde der er lavet i 2017. Vores bane har været i en super stand som vi ikke har set bedre i mange år. Dette kan også ses i Golf spilleren i centrum, som klart viser at banen har fået super karakterer fra både medlemmerne og gæsterne. Sådan lød ordene også i 2016 og det viser jo klart at vores greenkeepere har styr på det, de laver i hverdagen.

 

Ligeledes skal der lyde en stor tak til de mange frivillige der har arbejdet på banen i år. Det lykkedes at få startet flere hold som passer faste opgaver på banen.  Uden disse hold vil det ikke være muligt at holde banen i så fin en stand hen over året.

Det var jo planlagt at jubilæumsåret skulle være et år i drift, uden større ændringer på banen. Dette har frigjort lidt ekstra tid til den daglige pleje af banen. Det har kunnet ses, for vores bane har stået skarpt, indtil regnen ødelagde de sidste par måneder af året.

Det har desværre været nødvendigt med flere lukninger af banen på grund af vand, men hellere lukke for spil, end at banen tager skade af trafik fra både greenkeepere og spillere.

Vinterbanen er klargjort, og vil blive taget i brug, når der er frost i græsset. Fra ca. 1. december spilles der udelukkende på vintergreens.

 

Vand,Vand,Vand. 

Netop vand er vores største problem på banen.  I den sidste periode af året har vi virkelig kunne se de steder på banen hvor der trænger til dræning. Drænene på banen er mange steder i en meget dårlig forfatning, og bør renoveres snarest. Specielt hul 15 er kritisk.  Derfor vil vi hen over vinteren få gravet en større grøft bag 15. green der skal lede det trykvandet væk der kommer fra skoven. Grøften vil blive forbundet til søen på hul 13. Dette arbejde håber vi vil forbedre forholdene så meget på 15. green at den bliver spilbar igen fra sæsonstarten næste år. Hvilke andre drænarbejder der skal udføres vil blive besluttet i baneudvalget og bestyrelsen.

 

Som de fleste nok ved, er mange af vore maskiner gamle og slidte, og det er derfor nødvendigt med en løbende udskiftning. Inden sæsonen købte vi en brugt minilæsser. Her i sæsonen har vi købt en ny John Deer Gator arbejdsbil, og ligeledes har vi været heldige med at finde en brugt Toro arbejdsbil i super stand. I årets løb har vi desuden fået udskiftet vores 2. fairwayklipper da den var opslidt. Det er en brugt John Deer fairwayklipper, der kommer fra Volstrup golf da de er gået over til robot klipning af fairways. Vores boldopsamler på træningsbanen er opslidt og skal formentlig udskiftes. Det vil blive klaret hen over vinteren.

 

En vigtig dag i 2018 er oprydningsdagen, som ligger en lørdag sidst i marts. Den er ikke planlagt endnu, men indbydelse kommer i mailen og på hjemmesiden.

 

Endnu en gang tak til Greenkeeper staben, som er Leif, Susanne, Flemming, Jens Christian, Mike, Mads Peter og Pernille.

 

Jens Peder Jespersen

Formand for baneudvalget

 

 

Sportsafdelingsdelingens 2017 – Et godt år

 

Vi besluttede fra årets start at indskrænke Herre Eliten fra tre til to hold, dette for at højne niveauet og sikre nok spillere til hver divisionsweekend. Sammen med denne indskrænkning af truppen valgte vi at samle os under et nyt navn ”Team Dejbjerg”.

 

I forhold til de sportslige resultater, var det et meget positivt år. I år skulle 1. holdet prøve kræfter med klubber som vi ikke har været i pulje med før, nemlig Lemvig og Struer. Efter en rigtig god start med 2 sejre, var næsen sat op efter oprykning. 2. spillerunde bød også på 2 sejre, så nu skulle der bare 2 point til for at sikre oprykning. Så efter en sæson helt uden nederlag, er Dejbjergs 1. hold fra næste år igen, at finde i 3. division. Vi kan også bryste os med, at vores hold i kvalrækken, endte på andenpladsen i deres række.

 

Efter nedrykning fra 2. division og tilgang af forstærkning til seniorholdet var der en vis forventning om, at holdet kunne blande sig i kampen om oprykning.

Desværre fik holdet en dårlig indledning på sæsonen med uafgjort hjemme og et nederlag på udebane, så det blev allerede fra start en vanskellig opgave.

Seniorholdet måtte da også nøjes med en 3. plads i puljen og spiller dermed også i 3. division i næste sæson.

 

Til diverse klubturneringer har man kunnet se Team Dejbjerg stærkt repræsenteret, hvilket vi stræber efter også at være i 2018. Vi har haft et år med fokus på at give noget tilbage til klubben, gode sportslige resultater, en masse sociale arrangementer og et godt sammenhold. En linje vi håber at kunne forsætte til næste år.

 

Juniorafdelingens 2017 – De gør det godt

 

Vi har desværre ikke et stort antal juniorer i Dejbjerg Golfklub, på stående fod er vi 29 juniorer og 6 bambier. Heldigvis er dem vi har, vildt dygtige, derfor ser vi jævnligt vores juniorer i præmierækkerne til diverse ungdomsturneringer. Dejbjergs juniorer har også vist klubbens fane frem til nationale turneringer i form af danmarksturneringen, kredsturneringer, Junior Distrikt Touren og ranglister, hvilket har resulteret i en flot sum præmier. Vi har sågar haft en spiller, Victor Knak, til en stor international turnering i Paris.

 

Som vanligt har vi afholdt to juniorturneringer. Kredsturneringen, som desværre ikke var så velbesøgt som vi kunne have håbet. Dette blev heldigvis mere end kompenseret til vores årlige Junior Rangliste ”Dejbjerg Junior Master ”West Coast Swing”, som i år havde hele 54 deltager, hvoraf 11 var piger. En af dem var Danmarksmesteren i hulspil Mette Janum Linkhausen, som vandt pigerækken. På drengesiden blev det til et titelforsvar af Johan Brøgger Knudsen med +4 for 36 huller. Dejbjerg var repræsenteret med 7 deltagere, alle i drengerækken, som klarede sig rigtig fint, med en 5. plads som bedste resultat. Juniorudvalget, som stod for begge turneringer, samt greenkeepere og restauranten fik utroligt store roser af deltagere og forældre, hvorfor vi forventer mange deltagere igen til næste år. 

Det går altså rigtig godt for de juniorer vi har, men vi ønsker os nogle flere. Derfor opfordrer vi til at tage børn, nevøer eller andre unge mennesker med herud og lade dem prøve det fantastiske spil. Kontingentet er helt nede på 300 kroner for bambier og 500 kroner for juniorer.

 

Peder Bro Iversen

Formand for sportsudvalget og juniorudvalget

 

 

Ud over de her nævnte udvalg har vi en del andre udvalg. Jeg vil gerne her under et takke alle udvalgsmedlemmer for indsatsen i det forløbne år. Det er jeres arbejde i udvalgene, der får det hele til at ”køre” – det er jeres indsats, medlemmerne først og fremmest mærker til og nyder godt af.

 

Jeg vil også gerne sige tak til alle de frivillige hjælpere. Som jeg før har sagt er det uvurderligt for enhver forening, at der er nogle frivillige, som kan og vil træde til, når der skal løses forskellige opgaver, såvel store som små. Tak for det – uden jeres hjælp kunne klubben ikke eksistere. Her tænker jeg også på de folk, der driver klubberne i klubben, og på den måde yder en indsats for mange medlemmer.

 

Jeg vil ligeledes gerne rette en tak til de ansatte for jeres indsats i det forløbne år. Det er ikke altid lige let at være ansat i en virksomhed med så mange ”arbejdsgivere” – det være sig bestyrelsen, udvalgene og ikke mindst alle de medlemmer, der har en mening om, hvordan jeres arbejde skal gøres. Men jeg håber og tror, at I opfatter alle input som udtryk for en positiv interesse for Dejbjerg Golf Klub. Så endnu en gang: Tak for jeres indsats.

 

Jeg vil også gerne sige tak til kollegerne i bestyrelsen for det gode samarbejde. Vi har nogle lange og sommertider særdeles livlige bestyrelsesmøder, hvor det en gang imellem kan være vanskeligt at være ordstyrer. Vi har i årets løb måttet træffe nogle tunge beslutninger, men det har været rart at opleve, at der har været opbakning og fodslag også når de tunge beslutninger skulle træffes.

 

 

Tak for ordet.

 

 

Bemærkninger til beretningen:

Poul Erik Knudsen:

Tak for en fin beretning. Et punkt shoppen – Poul Erik kan ikke lide at dette ikke er afklaret. Vi har brug for en shop. Syntes I skal gøre alt, for at få en shop op og stå.

 

Kurt Dalgaard:

Vi skal have en shop under en eller anden form. Vi er i gang med nogle forhandlinger, men kan ikke afsløre noget nu. Tror ikke vi kan skabe et hold, der kan varetage at passe shoppen med en åbningstid af tilfredsstillende længere. Der kommer en afgørelse inden så længe.

 

Kaja Rud Hansen:

Er der en aftale med den nye træner, om han kan vejlede i køb af udstyr?

 

Kurt Dalgaard:

Det er noget vi arbejder med, og Nicolas er villig til at hjælpe med dette.

 

Ikke flere bemærkninger til den generelle beretning.

 

Ingen bemærkninger til udvalgenes beretninger.

 

Forsamlingen acceptere og godkender beretningen.

 

 

 

  1.     Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

 

Referat:

Hans Peter Ø. Mikkelsen:

Gennemgang af årsrapporten.

 

Bemærkninger til årsrapporten:

Rolf Christensen:

Elforbrug under baneomkostninger – Hvorfor er det steget?

 

Hans Peter Ø. Mikkelsen:

Golfklubben har haft en fast prisaftale med Jysk Energi. Opkrævningerne har været uigennemskuelig, blandt andet er der i en periode af 2016 ikke opkrævet elafgifter. De er så opkrævet her i 2017. I alle år er der udgiftsført de regninger klubben har modtaget.

 

Ole Møller:

Note 8 turneringsudgifter og udgifter til eliten. Ole undrer sig over at dette nu er delt op på 2 punkter.

 

Hans Peter Ø. Mikkelsen:

Turneringsudgifter er for at tilmelde hold til regionsgolf, danmarksturnering og juniorer.

 

Las Stefansen:

Hvorfor koster det 100.000 kr. at Hanne Häggqvist stopper.

 

Hans Peter Ø. Mikkelsen:

Hanne har ret til en godtgørelse på 3 måneders løn for lang og tro tjeneste. Hanne har været ansat i 17 år.

 

Der har være ekstra udgifter i forbindelse med træner fyring til feriepenge og afspadsering.

Udgiften til feriepenge til Hanne Häggqvist er afsat i det forslåede budget.

 

Erik Peetz:

Hvor er vores sofaer henne?

 

Hans Peter Ø. Mikkelsen:

I forbindelse med indsamlede midler til jubilæumsfonden, er der 32.000 kr. fra Klubber i klubben. Der er indkøbt havemøbler til foran klubhuset. Der er møbler på vej til en hyggekrog i klubhuset.

 

Karl Heinz Kinder:

Hvorfor er der så mange kreditlån, kan de ikke lægges sammen?

 

Hans Peter Ø. Mikkelsen:

Rente swap gør, at vi ikke har undersøgt muligheden.

 

Preben Holm: Ros til bestyrelsen for at tilpasse udgifterne til indtægterne.

 

 

 

  1.     Fremlæggelse af budget for 2017/2018 og fastsættelse af medlemskontingent og indskud.

 

Referat:

Hans Peter Ø. Mikkelsen:

Bestyrelsen ønsker ikke, at forhøje kontingentsatser blandt andet på grund af konkurrencen med vore omkringliggende klubber.

 

Bemærkninger til medlemskontingent og indskud:

Leo Simonsen:

Hvad er der sat til investeringer i de kommende år.

 

Hans Peter Ø. Mikkelsen:

Vi ønsker på nuværende tidspunkt, at få likviditeten styrket inden vi laver flere investeringer.

 

Ingen bemærkninger til at indskuddet sættes til 0 kr.

 

Kontingentsatser og indskud blev godkendt.

 

 

 

 

  1.     Behandling af forslag fra bestyrelsen.

 

Referat:

Der er ikke fremsat nogen forslag.

 

 

  1.     Behandling af forslag fra medlemmerne.

Forslag som ønskes behandlet skal være modtaget senest den 15. november 2017.

 

Referat:

Bestyrelsen har rettidigt modtaget nedenstående forslag:

 

Erik Peetz præsentere sit forslag:

Jeg foreslår at man straks i foråret renoverer træ terrassen, som flere steder er ramt af råd.

Den yderste gulvstrø, som er direkte mod jord og dermed hårdt angrebet, udskiftes med cementkantsten. Terrassebrædderne behandles som nedenstående.

 

En kontakt til et firma Lavtox .dk (se deres hjemmeside) som beskæftiger sig med behandling af træ på et meget højt plan, anbefaler 5 liter "Boracol 20 professionel" til første behandling af fugtfælderne, dvs. der hvor terrassebrædder møder de underliggende granstrøer og til anden behandling på hele overfladen 20 liter "Borakol 10 RH".

Anvendelse af midlerne kræver, at man er registreret, men det er vi vel i forvejen vedr. sprøjtemidler.

 

En samlet pris for Borakol og kantsten samt nogle lærketræslægter og rustfrie skruer beløber sig til ca. 6.500,- kr. incl. moms og incl. den forhåbentligt frivillige arbejdskraft.

 

 

Kurt Dalgaard:

Bestyrelsen har hørt, at garagegruppen gerne vil løse praktiske opgaver omkring klubhuset. Kan vi få forsamlingens opbakning til, at denne gruppe gennemfører denne forbedring af vores terrasse?

 

Forsamlingen godkender denne løsning.

 

 

 

 

  1.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Frits Christensen – modtager genvalg
Jens Peder Jespersen – modtager genvalg

Peder Bro Iversen – modtager genvalg

 

Referat:

Genvalg til Frits Christensen, Jens Peder Jespersen og Peder Bro Iversen.

 

 

 

  1.     Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

 

Referat:

Bestyrelsen har ikke et forslag til en suppleant.

Forsamlingen foreslår Erik Byskov.

Erik Byskov blev valgt.

 

 

 

  1.     Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Partner Revision, Skjern.

 

Referat:

Partner Revision blev valgt.

 

 

 

  1. Eventuelt.

 

Bemærkninger:

Nicolas Jensen præsentere sig selv, og indledte med ”Man gemmer det bedste til sidst”. Nicolas glæder sig til samarbejdet og ønsker at, ”Vi skal have et sundt og dejligt træningsmiljø i Dejbjerg”.

 

Uddeling af præmier som skulle have været uddelt til begynderafslutningen, som desværre blev aflyst på grund af vand på banen:

Skødes pokal – for den kvindelige spiller som er gået længst ned i handicap:

Tove Hansen som er gået fra 72 til 50.

Hannes pokal – for den mandlige spiller som er gå længst ned i handicap:

Torben Hansen som er gået fra 72 til 31.5.

Deltager som har deltaget i flest 9 huls/begynderturneringer i sæsonen:

Erik Dahlgaard og Benny Jensen som begge har deltaget i 16 af 17 mulige turneringer.

Årets score – bedste samlede score i 5 9 huls/begyndertuneringer:

Torben Hansen som har opnået 135 point i 5 turneringer (9 huller).

 

Uddeling af præmier fra Carlsberg hulspil turneringen:

I singlerækken:

1. præmie – Søren Holk

2. præmie – Bent Byskov

På en delt 3. plads – Keld Jensen og Poul Kjærgaard

 

I foursom:

1. præmie – Else-Marie Krogsgaard og Aksel Krogsgaard

2. præmie – Anna Kirstine Vestergaard og Poul Ernst Vestergaard

På en delt 3. plads – Tove Villadsen og Erik Villadsen samt Kis Stefansen og Las Stefansen.

 

 

Kurt Dalgaard:

Der lægges lister frem, som I kan skrive jer på, hvis nogen ønsker at blive kontaktet til deltagelse i Servicegruppe eller mentorordningen for begyndere i den kommende sæson.

 

 

Kurt Dalgaard:

Til Peder Nordestgaard skal lyde en stor tak for din indsats i bestyrelsen.

Tak for genvalg til bestyrelsen. Vi har et godt samarbejde i bestyrelsen, og får nogle gode diskussioner under vejs. Det bliver godt at kunne fortsætte det arbejde, vi har sat i gang.

Præsentation af Preben Knudsgaard og Knud Hougaard som har lovet at tage en tørn i administrationen, indtil der findes en fremtidig løsning.

 

 

 

 

 

Inger Marie Andersen                                                Peter Sørensen

Referent                                                                       Dirigent