vis-nyhed

« Tilbage

Bestyrelsesmødet den 14. januar 2015

Skrevet d. 20/01-2015 af: Hanne Häggqvist

Resumé af bestyrelsesmødet den 14. januar 2015

Deltagere:   Hans Peter Ø. Mikkelsen (HPM), Jens Peder Jespersen (JPJ), Peder Bro Iversen (PBI), Frits Christensen (FC), Kurt Dalgaard (KD), Vagn Krogsgaard (VK), Bent Byskov (BB) og Hanne Häggqvist (HH)

Afbud:          Mads Møller

Referent:     Hanne Häggqvist

 

KD begynde mødet med at byde velkommen og sagde at han glæder sig til samarbejdet.

 1. Input fra Johnny Streit og Erik Villumsen.
  Johnny var ikke til stede.

  Erik – vil gerne have et evalueringsmøde hvor der skal tales om sæsonen 2014 og hvad der skal ske i 2015. KD aftaler mødedato med Erik snarest. Erik har møde med HH torsdag den 15. januar angående bespisning ved de forskellige turneringer. BB spurgte Erik om hvordan det første år er gået – der mangler 500 T. KD gjorde opmærksom på vigtigheden af at automaterne altid er fyldt op.

 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. oktober 2014, konstituerende bestyrelsesmøde den 26. november 2014 samt generalforsamlingen den 26. november 2014.
  Referaterne blev godkendt og underskrevet.

 3. Orientering ved formand og daglig leder.
  Datoer for bestyrelsesmøder i 2015
  – tidligere fremsendte forslag fra HH blev godkendt.

  Udvalgsmedlemmer
  - HH spurgte om udvalgsmedlemmer i baneudvalg, sportsudvalg og juniorudvalg. Blev gennemgået og rettet til.

  DGU’s repræsentantskabsmøde
  - HH spurgte om der var nogen der deltager i DGU’s repræsentantskabsmøde den 20. og 21. marts i Middelfart. VK deltager muligvis. Vender tilbage med svar snarest.

  Spjald Skole - Vi har fået en henvendelse fra Spjald Skole angående besøg af en flok elever. Udvalget som blev nedsat i efteråret til at lave et oplæg til skolebesøg, er endnu ikke kommer i gang. PBI kontakter MM hurtigst muligt for at gruppen kan komme i gang med arbejdet. Lige nu tager HH kontakt til Spjald Skole og laver en aftale.

  ERFA møde - KD tager til ERFA møde torsdag den 15. januar i Struer.

 4. Økonomi.
  HPM udleverede regnskabstal for 1. kvartal. Tallene blev gennemgået og kommenteret. 

 5. Greenfee aftale med Trehøje og Herning?
  Trehøje - Trehøje GK har fremsendt et forslag hvor greenfee rabatter skulle ændres fra 50% til 33%. Vi bibeholder de 50% rabat også i 2015.

  Herning - Herning GK vil gerne fortsætte en greenfee aftale dog med den ændring at det skal være fast 200 kr. alle dage. OK til dette.

  Golfhæftet og Teetime - Vi fortsætter med Teetime og Golfhæftet i 2015.

  Voucher-dk – nyt tiltag, som skal erstatte Teetime og Golfhæftet. Det fremsendte blev gennemgået og kommenteret. Ved at vi tilslutter os til Voucher-dk, vil vi få penge tilbage hvilket vi ikke gør ved Teetime og Golfhæftet. Vi er med hvis der er tilslutning nok og vi vil gerne se et regnskab. KD tager det med til ERFA mødet, og HH vil gøre reklame for det på ERFA møde i GAF torsdag den 22. januar.

 6. Arbejdsplan for denne sæson, med prioritering af de vigtigste områder. a. 3-5 årsplan med henblik på Dejbjerg GK 50 års jubilæum.
  BB - Vi skal have gjort nogle tanker om hvad der skal ske inden jubilæet i september 2017. Der skal laves en idebank. Ideer sendes til HH, som samler disse til næste bestyrelsesmøde. Der skal laves en kortsigtet og en langsigtet plan for klubben. HPM der skal laves en investeringsplan. PBI/JPJ – der er stor fokus på banen, og der vil fremover blive brugt frivillige i større udstrækning end tidligere.

 7. Udbygning af garage til golfbiler.
  PBI spurgte om det stadig er de afsatte 100.000 kr. der er max. beløb til udbygningen. Ja det er det. PBI skal lave en projekt beskrivelse med økonomi, hvorefter der tages endelig stilling og søges fonde som Rahbek Fonden og Tuborg Fonden.

 8. Ny miljøbekendtgørelse.
  Vi har fine tal i 2013. Det er vigtigt at vi overholder reglerne. I det nye udkast ligges der megen vægt på maskinel behandling i stedet for brug af pesticider, og det er også det Karsten Kastrup har været vant til.

 9. Skjern Håndbold – TeamAuction?
  Vi sætter 1 prøvemedlemskab samt 2 x greenfee incl. 2 burgere på auktion.

 10. Mail fra Claus Christensen vedr. vedtægtsændringer.
  Forslagene blev diskuteret og bestyrelsen vil senere overveje en vedtægtsændring. Indskud fjernes fra hjemmesiden.

 11. Shoppen.
  HPM gennemgik forslag fra Johnny Streit og HH angående indkøb af varer til shoppen. Forslaget er tidligere gennemgået og diskuteret af HPM, KD, Johnny Streit og HH. Bestyrelsen besluttede at de foreslåede varer købes hjem. Tøj købes i kommission fra BackTee. Der indkøbes Wallmob kassesystem.

 12. Orientering fra udvalgene.
  Baneudvalg
  - JPJ – Karsten Kastrup begynder i uge 4. Der er bestilt en semirough klipper til 225.000 kr. excl. moms. Der ledes efter en sidewinder. Der etableres 4 teesteder på alle huller. I den forbindelse er PBI og JPJ ved at opmåle banen. Denne omlægning skal være fuldt udbygget inden for 3 år. Broen ved hul 1 er meget glat. Der gøres noget ved det hurtigst muligt.

  Begynderudvalg – VK – Udvalget er fuldtalligt og der skal afholdes møde snarest.

  Bladudvalg – HH – Deadline for aflevering af materiale er den 9. februar. Annoncesponsorer er ved at være på plads.

  Handicapudvalg – Intet at bemærke.

  Husudvalg – HH – Er ved at finde nye medlemmer til udvalget, da vi skal have udvidet udvalget med 4-5 medlemmer, da vi fremover også vil hjælpe mandage hvor der er regionsgolf og onsdag hvor der er begyndermatcher.

  Juniorudvalg – PBI – Der skal afholdes Junior distrikts tour her i Dejbjerg den 16. maj. Juniorrangliste og kredsturnering er opgraderet med bedre service og det har givet en god feedback. Der afholdes mødes i udvalget ultimo februar.

  PR- og sponsorudvalg – BB – Er i kontakt med sponsorer omkring Partners Corner. Udvalget er ved at gentegne sponsoraftaler. Der er opfølgningsmøde mandag i næste uge. Der er fokus på at sælge annonce plads på Probox og de 2 huller på 18 hullers banen der er ledig. Netværksgolf, som der har været arbejdet på, er lagt skrinlagt pt, da vi ikke har ressourcerne. Der arbejdes på at få flere medlemmer i udvalget. TV i restauranten er parkeret indtil videre. Der skal være mere liv på hjemmesiden.

  Sportsudvalg – Intet at bemærke.

  Turneringsudvalg – FC/HH – Der har været afholdt planlægningsmøde. Mr. Thomsens turnering er ændret til at være en mere uformel turnering med et mexicansk islæt. Proens dag – bestyrelsen vil gerne at udvalget endnu engang stærkt overvejer at sætte den på programmet. PBI forslog en turnering som skal hedde Greenkeeperens mareridts match. Meget populær i andre klubber.
 13. Eventuelt. Et medlem er overbevist om, at der går mange på pay & play banen, som ikke betaler for at gå der. HH orienterede om at det er et fokuspunkt for baneservice i 2015. FC – Skal vi have en uge i sommer a la Skive ugen med f.eks. gratis greenfee? Tages med på næste bestyrelsesmøde.